Toplam 4 sonuçtan 1 ile 4 arasındakiler gösteriliyor.

Konu: Dilimize girmiş yabancı kelimeler

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Mesajlar
  11,452
  Teşekkür / Beğenme
  Rep Gücü
  148

  Dilimize girmiş yabancı kelimeler

  Dilimize girmiş yabancı kelimeler

  Kaplıca sözcüğü kaplı ve ılıca sözcüklerinin birleşiminden oluşmuştur.
  *ılıman sözcüğü sanıldığı gibi ılı- f ilinden değil ;liman isminden gelmektedir. Ancak sözcüğün ılıman hale gelişinde ılı- fiilinin bir baskısı olduğu da göz önünde bulundurulmalıdır.
  *çirkef sözcüğü Farsça çirk (pis) ab(su) sözcüklerinin birleşiminden gelmektedir.
  *Hoşaf sözcüğü hoş ab sözcüğünden gelmektedir.
  *Seksen ve doksan sözcükleri sekiz on ve dokuz on sözcüklerinin birleşiminden gelmektedir.
  *altmış ve yetmiş sözcükleri de altı ve yedi sözcüklerinin üzerine miş yani on anlamına gelen kelimenin eklenmesi suretiyle oluşmuş birleşik bir sözcüktür.
  *oğlak sözcüğünün kökü oğuldur.
  *Avrupalılar yoğurt ve ayranı Türklerden öğrenmişlerdir.Bu kavramlara karşılık kullandıkları sözcükler de Türkçedir.
  *Bilezik sözcüğü bilek ve yüzük sözcüklerinin birleşiminden gelmektedir.
  *böyle şöyle sözcükleri ve şu sözcüklerinin üzerine ile edatının eklenmesi suretiyle oluşmuş birleşik bir kelimedir.
  *çeyrek sözcüğü aslen Farsça bir sözcüktür.Aslen Farsça çahar(dört)yek (bir) sözcüklerinin birleşiminden oluşmuştur.Sözcüğün anlamı da zaten dörtte bir demektir.
  *cıncık sözcüğü, aslen inci sözcüğünün başına 'c' sesi getirilmesi ve inci boncuk deyimindeki boncuk sözcüğünün sonundaki 'k' ünsüzünün de inci sözcüğüne eklenmesi suretiyle oluşmuştur
  *Domates sözcüğü aslen Meksika dillerinden olan Aztekçeye ait bir sözcüktür.orijinali de tomatı biçimindedir.
  *Zerdali sözcüğü aslen Farsça bir sözcüktür, orijinali zerd-i alu (sarı erik) dir.
  *Şeftali de aslen Farsça bir sözcüktür.Orijinali şeft-i alu biçimindedir.Anlamı ise etli erik demektir.
  *Panjur sözcüğü abajur kelimesinin bozulmuş biçimidir.
  *Salatalık kelimesi İtalyanca insalata kelimesinden gelmektedir. Anlamı ise tuzlu demektir. Salatalığın da sının sudan oluşması ilginçtir.
  *Milli kelimesi aslen Arapça bir kelimedir ve anlamı şeriata ilişkin, şerri anlamındadır.Türkçede ise milli kelimesi ulusal anlamındadır.
  *Aslen Türkçe bir kelime olan savcı ilk olarak söz getirip götüren anlamında kullanılmış, İslamiyet'e geçince peygamber anlamında kullanılmıştır.Günümüzde ise bir hukuk terimi olarak kullanılmaktadır.
  *Türkçedeki yıldız kelimesinin sinema sanatçısı olarak kullanılması Fransızcanın etkisiyle olmuştur.
  *Fransızcada tulipe İngilizcede tulip İtalyancada tulipa Portekizcede tulipa Almancada Tulpe sözcükleri lale anlamına gelmektedir.Bu sözcüğün de şöyle bir hikayesi vardır:Hollandalı A.G. Busneck , 16. yy ortalarında Edirnede gördüğü laleye (anlamından dolayı olsa gerek) tülbent (eşarp) demiştir ve tüm Avrupada adı bu şekilde yayılmıştır.Kullanmakta olduğumuz bu sözcük de aslen Farsça bir kelimedir.Orijinali dil-bent dir. Asıl anlamı ise gönül bağlayandır.
  *Amerikan Para birimi dolar, Alman özel adıdır.da Almanyada Joachimstal maden ocağından çıkarılan gümüşten döktürülen bir sikke joachimstaler adıyla anılmıştır.Dolar da adını buradan almıştır.
  *İzmir Güzelyalının ilk adı Kokaryalıdır.
  *Giresun şehrinin asıl orijinal biçimi Kerasos (kirazlık) tır.Daha sonra Kerasos~ Kerasonde~Kerasunt~ Giresun biçiminde bir gelişim izlemiştir.
  *Doğu Karadenizdeki Tirebolunun orijinal biçimi Tripolistir. Üç şehir anlamına gelmektedir.
  *İstanbulun orijinal biçimi Eis ten polin Yunanca şehre doğru anlamındadır.Her ne kadar Evliya Çelebi İslam bola dayandırsa da bu doğru değildir.
  *Bolunun orijinal biçimi polis dir.Polis Yunancada şehir demekti.
  *Denizlinin çevresinde hiç deniz yokken bu şehre neden bu isim verilmiştir hiç merak ettiniz mi? Aslen 14. 15. yüzyıllarda bu şehre Tonuzlu(domuzlu) deniyordu.Daha sonraları halkın bu ismi pek estetik bulmamasından olacak şehrin ismi Denizli biçimine çevrilmiştir

  Türkçeye benzeyen ama gerçekte başka dilden gelmiş olan sözcükler:
  Bu bölümde işlenen sözcükler, başka dillerden dilimize girmiş ama Türkçe kök ya da sözcüklerden türemişe benzer bir hale sokularak (o türkçe sözcüğün anlamını taşımasa bile) kullanılagelmiş sözcüklerdir. Bunların çoğu, geniş bir kesim tarafından Türkçe sanılmakta; hatta bir bölümü de Türkçede çağrıştırdığı anlamda - hatalı biçimde - kullanılmaktadır. Benim bu sözcükleri araştırmamdaki ana dürtüler de zaten sözcüklerle uyumsuz olan Türkçe anlamlardı. Bunlar arasında, son dönemlerde birçok komşudan duyduğum "kardolabı" lafı (gardrop demek istemişler), bu işin bazen ne kadar abartıldığına çok ilginç bir örnek!.. Daha sık kullanılan diğer sözcükleri aşağıda veriyorum. Bunların yanına, geldiği dilden dolayı şaşırtıcı olan yabancı kökenli bazı diğer sözcükler ekliyorum:


  1- metelik: Sondaki -lik eki, türkçe sözcük çağrışımı yapıyor; "yemeklik yağ"daki gibi... Aslı ise batı dillerinden geliyor: İngilizce'de, metallic; yani metal para... Biz kullanırken baştaki bölümü de bir türk ismiyle (mete) değiştirip kullanagelmişiz.

  2- isterik: Biliyorum ki birçok kişi bu hatalı biçimiyle kullanmıyordur bu sözcüğü. "Histeri" nöbetlerine tutulan kişinin aldığı sıfattır ve ingilizcede "histerical" denir. Başarısızlığa ve bir şeyi elde edememeye dayanamama ve aşırı sinirlenme gibi (ruhbilimci değilim) etkileri olan bir ruh hastalığı olan kişi "histerik" olarak anılır. Oysa Türkçe'de "isteme" ile bağ kurulması ve "bir şeyi çok isteyen" anlamında kullanılması da çok yaygındır. Hatta bazen, "isterik kadın" lafı oldukça aşağılayıcı bir mantıkla kullanılır.

  3- bendeniz: Bu sözcüğün ne "ben" adılıyla, ne de "deniz"le bir ilgisi vardır; ancak sondaki "-niz" eki Türkçe'dir. "Bende", Farsça'da, "kul, tutsak" demektir. Yani kişi kendini sunarken - eski dönemlerin aşırı nezaketiyle -, "Ben kulunuz X kişi," diye sunar ya; bu da öyle konuşmalarla geçmişten günümüze gelmiş. Bu açıklama gösteriyor ki, "Ben bendeniz X kişi," demek doğru olur ve yalnız kendimizi değil başkalarını da, "Bu da naçizane bendeniz Y," diye sunabiliriz (tabii Y'nin affına sığınarak). Neyse, bu sözcüğe bu kadar açıklama fazla bile...

  4- kaldırım: Bunun "kaldırmak" ile bir ilgisi var gibi görünse de (otoyolun yükseğinde olması açısından), asıl kökeni Rumca'dır. Rumca'da "kali", "iyi" anlamındadır (kalimera: günaydın, iyi günler). "Dromos" (sondaki "s" genelde okunmaz) ise "yol" anlamını taşır. Yani kali-dromos: iyi-yol; yani yürümeye elverişli, taşsız, tozsuz, çamursuz yol...

  6- lahmacun: Bu sözcüğün "macun"la ilgisi dolaylıdır. Arapça'da "acin" yoğrulmuş (macun o kökten gelir), "lahm" ise "et" demektir. Lahm-i acin: yoğrulmuş et...

  7- boğa yılanı: Bu yılan, avını boğarak öldürmesi ve belki de boğa gibi iri ve güçlü olmasından dolayı, ismi Türkçe sanılmaya oldukça yatkın olan ilginç bir örnektir. Oysa aslı, şimdi kesinlikle hatırlayamayacağım bir Afrika dilinden geliyor: boa... Sondaki "yılanı" sözcüğü gereksiz... Kobra, piton der gibi, boa!..

  8- vapur: İngilizce "vapour" (buhar) sözcüğünden geliyor. Önceleri buharlı gemilere verilen ingilizce isimden... Aslında, dilimizde batı dillerinden uyarladığımız sözcüklerin genelde fransızca okunuşunu kullandığımızdan bunu da "vapor"dan uyarlamışız.

  9- anahtar: Bu sözcüğün kökü, yunanca "anihto" (açmak) eylemidir. "Anihtiri" ise "açmaya yarayan" anlamındadır; yani "anahtar"... Yunanca kökenli sözcükler aslında dilimize Anadolu'da konuşulan ("konuşulmuş olan," demek daha doğru olur sanırım) Rumca'dan geçmiştir. Gerçekte iki dil biririne çok benzese de, Rumca'daki birçok sözcük Yunanlar'ca bilinmez. Bu yüzden bu sayfalardaki birçok grekçe sözcüğe "Yunanca kökenli" demek yerine "Rumca kökenli" demeyi yeğleyeceğim. Bu durumda ise "Anadolu Rumları'nın dili" anlaşılmalıdır.

  10 - kilit: Yine Rumca'daki "kleo" (kapatmak) eyleminden türeyen "kleidi" ("klidi" diye okunur; "kapamaya, kilitlemeye yarayan" anlamında...) sözcüğünden gelmektedir.

  11. safsata: Yunanca'daki "sophistes" bilgili, bilgisi olan anlamına geliyor. Türkçe ve Arapça'da ise "gereksiz söz" anlamında kullanılıyor.

  12. entel: Tabii ki bu sözcük batı dillerindeki "intellectual" sözcüğünden bozularak "toplumdan tümüyle kopuk, bilgisini yalnızca biliyor görünmek için edinen kişi" anlamında kullanılıyor. Gerçek anlamı ise, "birçok konuda bilgili olan"dır (sıfat).

  13. kapuska: Slavca'da "lahana" demektir. Bizde ise "kıymalı lahana" yemeğine denmektedir.

  14. karyola: Bizde genelde yatağın üzerine serildiği, genelde metalden yapılan ayaklı mobilya anlamına geliyor. Oysa gerçek anlamı "el arabası"dır (carriola: İtalyanca). İtalyan gemicilerden bizim kullanımımıza geçti; gemicilerin kullandığı taşınabilir tekerlekli yataklara denir;kökü "taşımak"tır (carri).

  15. ameliyat: Arapça'daki "amel" (iş, eylem) sözcüğünden geliyor. Gerçek anlamı, "işlemler, eylemler"dir. Bizde ise, "yetkili uzmanın hastaya uyguladığı işlem" (genelde cerrahi) olarak anlaşılır.

  16. serbest: Gerçek anlamı "başı bağlı"dır (ser:baş, best:bağlı). Ancak sanırım bizde yanlış olarak kullanılıyor; gerçeği "serbes" (başıboş) olsa gerektir. Yine de bizdeki anlamı tam karşılamıyor. Biraz karışık bir durum yani...  18. gebermek: Türkçe'de eski anlamı "şişmek" idi. Şimdi ise ölmenin kaba bir tabiri oldu. Ölüp beklemiş hayvanların şişmesinden geliyor olsa gerek. (Gebe ve göbek sözcükleri de aynı kökten geliyor)
  22. sosyete: Bizim kullandığımız söyleniş Fransızca'dan alıntı... Anlamı "topluluk"tur. Bizde önceleri "yüksek sosyete" denen zengin tabakaya sonradan kısaca "sosyete" denmeye başlanmıştır.

  15. kokona: Yunanca "kokkona"dan geliyor ve gerçek anlamı "Hristiyan kadın"dır. Bizde ise giyimi ve süslenmesi aşırıya kaçan (yorumu yapanların düşüncesi böyle) yaşlı kadınlar nedense bu biçimde anılıyor.

  23. tuvalet: Yalnız bizim dilimizde değil, birkaç dilde daha "hela"ya verilen isim... Aslı, Fransızca "toilette"tir ve "temizlik" anlamına gelir. "Tuvalet kağıdı" ve "tuvalet masası" temizlikle ilgili şeylerdir. "Tuvalet kağıdı"nı referans alarak mekana "tuvalet" ismini vermek yalnız bizim bulışumuz değil... Yunanlar da bunu başarmış. (Yeri gelmişken... "Yunanlı" diye bir ulus yoktur dünyada.)


  25. don: Elbette ki "giysi" anlamına geliyor ama "külot"un argosu yapılmış. Zaten ne zaman ki bir sözcüğün yabancı dildeki karşılığı "moda" olur, Türkçesi giderek argolaşır.


  26. Köstebek: gözsüz tebek sözcüklerinin birleşiminden oluşmaktadır.
  Ilıman: liman sözcüğünün Türkçede bozulmuş şeklidir. ılı- fiiliyle bir bağı yoktur

  İngilizce;

  tost (toast)
  sprey (spray)
  tişört (T-shirt),
  teyp (tape recorder'dan),
  lider (leader),
  miting (meeting);

  ingilizceden türkçeye girmiş sözcükler


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Mesajlar
  11,452
  Teşekkür / Beğenme
  Rep Gücü
  148
  Devlet Büyüklerini Sözlük Kullanarak Anlıyoruz Neden?  Görsel basında bazı devlet büyüklemizin konuşmalarını daha etkili kıldığını sanarak inatla kullandıkları yabancı kelimeler, insanlarımızın sözlük kullanmadan onları anlamalırını imkansızlaştırdığı gibi dilimizide katletmektedir.Bütün devlet büyüklemize (kimbilir belki internette gezinirken siteme rast gelirler) sesleniyorum, üst rütbedeki kişiler bu yanlışları yaparsa normal vatandaşlarımızın yaptıkları normal karşılanmazmı?
  Devlet büyüklerimizin yabancı dil inadından vazgeçip, dilimizi titizlikle kullanmalarını umarak, sözylenen bazı ”yabancı” kelimeleri ”yabancı” kalmamanız için türkçe karşılıklarını veriyorum:
  kabine > vekiller heyeti > bakanlar kurulu
  Gördüğünüz gibi ”kabine” sözcüğünün dilimizde iki karşılığı olduğu halde yeterli gelmemiş Fransızcaya başvurulmuş.
  Aynı şekilde yine dilimizde iki karşılı olan ”parlamenter” sözcüğü gibi:
  parlamenter(fr.) > mebus > milletvekili
  ve diğerleri…
  media > basın-yayın > matbuat
  sosyal > toplumsal > içtimai
  komünikasyon > iletişim > muharebat
  ”Legal” kelimesininde dilimizde tam üç karşılı olduğu halde ısrarla kullanılmaktadır:
  legal > yasal > hukuki > kanuni
  parlamento > meclis
  problem > sorun > mesele
  metot > yöntem > usul
  minimum > en az > asgari
  maksimum > en çok > azami
  alternatif > seçenek
  aktivite > etkinlik > faaliyet
  kaos > karmaşa
  consensus,konsensus > mutabakat
  koordinasyon > eşgüdüm
  koloni > sömürge > müstemleke (Arp.)
  komisyon > komite > yar kurul > encümen > kurul
  kongre > kurultay
  direktör > yönetmen > müdür
  organizasyon > örgüt > teşkilat

  ”Performans”ınız Çok Düşük  Bu günlerde ”popstar” , ”dansedermisin” benzeri seçici kurul önünde yapılan yarışmalarımıza buradan seslenmek istiyorum biraz.
  Tek hedeflerinin insanlarımızın mümkün olduğunça dikkatini çekip yarışmalarının ”reytin”ini yükseltmek olduğunu biliyorum.Ama belkide böyle bir konuda içlerinde duyarlı olabilecek kişiler vardır.
  Bu yarışmalar ilk başladığından itibaren seçici kuruldaki yabancı dil meraklısı bir insanımız yarışmacıların başarısını değil ”performan’’sını değerlendirmeye başladı.Performans artık size hiçte yabancı gelmiyor biliyorum çünkü bu yarışmanın akabinde devam eden yarışmalar bu kelimeye hemen ısındı.Fransızca da ”performance” başarım anlamındaki bu kelimeyi,karşılığı olduğu halde dilimizde sokma başarısını gösteren türkçemizi hiçe sayan insanlarımızı tebrik ediyorum!…
  Mutlaka içlerinden birkaçı Fransaya gitmişlerdir.Acaba Fransada siz çok başarılısınız kelimesini duydularmı hiç?

  Futbol Terimlerinin Dilimize Giren Yabancı Kelimeleri ve Türkçe Karşılıkları (Futbol Terimleri)  Futbol terimlerinin türkçe karşılıkları(sağdakiler türkçesi):
  half back:hafbek
  Frikik:serbest vuruş
  Corner:köşe vuruşu
  ”Fault” kelimesi ingilizcede hata demektir ve dilimize ”Faul” olarak geçmiştir.
  ”Touch” ingilizcede;dokunmak, ellemek, değmek, teğet geçmek, bitişik olmak, yetmek, kırmak, incitmek, etkilemek, para sızdırmak, temas etmek gibi bir çok anlamı vardır dilimizde kullanılan ”Taç” kelimesi sanılanın aksine ingilizceden değil arapçadan dilimize girmiştir ve bir çok anlamı vardır;
  1 . Soyluluk, iktidar, güç veya hükümdarlık sembolü olarak başa giyilen, değerli taşlarla süslü başlık:
  “Tahtlar, taçlar artık tarihe karıştı.”- .
  2 . Gelinlerin başlarına takılan süs.
  3 . Genellikle göz düzeyinden yüksek mobilyaların üstlerindeki kabartmalı, oymalı, süslü bölüm.
  4 . bitki bilimi Çiçeğin dıştan ikinci halkasında bulunan yaprakların hepsi.
  5 . eskimiş Bazı tarikatlarda şeyhlerin giydikleri başlık.
  6. futbolda oyunu kenardan el ile başlatma.
  Defense:savunma
  Forvet:akıncı
  Santra-centerrta saha

  Sizin Şirketin ”CEO’’su Varmı?
  ”chief executive officer”:üstdüzey yönetici.İngilizceden çok şükürki anlıyorum yoksa ”ceo” ne diye soracaktım.Her şirkette ”ceo” olmuyor bazılarında ”genel müdür” bazılarında ”ceo ”oluyor.Benim merakım türkçeden bıktılarmı yoksa soylarında ingilizmi var?Ben ve benim gibi dilimizi korumak için uğraşan edipleri silmeleri kolay oluyor peki ya milyonları?Onlarda çok kolay; bir gazetede başlığı ”Şirketimize ”ceo” aranıyor şeklinde bir iş ilanı vermeleri yeterli.Okurumuz nasılda hemen ısındı bu kelimeye,artık genel müdür yok zihinlerinde.Bana sorarsanız bir şirkette ”ceo” değil ”genel müdür” olmak isterdim evet ikisininde anlamı aynı ama sadece bir tanesi türkçe…

  Dilimize Giren Yabancı Kelimeler

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Mesajlar
  11,452
  Teşekkür / Beğenme
  Rep Gücü
  148
  Günler:
  1- Pazar:Farsça, Kürtçe & irani diller
  2- Pazartesi: Pazar-ertesi
  3- Salı: Farsça, Kürtçe & irani diller
  4- Çarşamba: Farsça, Kürtçe & irani diller
  5- Perşembe: Farsça, Kürtçe & irani diller
  6- Cuma: Arapça
  7- Cumartesi: Cuma-ertesi

  Aylar:
  1- Ocak: "Ocak" (ateş yakılan yer, ev yuva)
  2- Şubat: Süryanice
  3- Mart: Latince
  4- Nisan: Süryanice
  5- Mayis: Latince
  6- Haziran: Süryanice
  7- Temmuz: Sümer ve ibranice
  8- Agustos: Latince
  9- Eylül: Süryanice
  10- Ekim: Türkçe "ekme" Tarlaların sürülüp ekildiği ay...
  11- Kasım: (Eski Türkçe) Yine de tartışmaya açık..
  12- Aralık: Türkçe'deki "aralık" sözünden geliyor. Tartışılır.

  Renkler:
  1- siyah: Farsça
  2- kahverengi: Anlami açık
  3- gri: Fransızca
  4- kurşuni: Kurşun madeninin renginde
  5- kırmızı: "kırmıs" Arapça olabilir.Böcek ismi.
  6- bordo: Bordeaux: Fransa'da bir şehir
  7- turuncu: meyve renginden; turunc-u...
  8- pembe: Farsça
  9- yeşil: Türkçe'deki "yas" (diri) sözcügünden geliyor. Tartışılır
  10- turkuaz: "Turkuaz" taşının rengi
  11- mavi: Arapça
  12- lacivert: Farsça
  13- yavruağzı: kuş yavrularının ağız rengi
  14- menekşe: Farsça
  15- mor: Arapça
  16- leylak: Yine bir çiçek rengi...
  17- bej: Fransızca
  18- kara: Diğer dillerde o kadar çok anlamı var ki en iyisi hiç bulaşmamak..
  19- haki: Arapça
  20- eflatun: ?  Devam ediyoruz

  Biz de şöyle bir baksak:

  Çiçek: Farsça (Çeçek)
  Nebat: Arapça
  Sebz: Farsça; yeşil anlamında
  Hububat: Arapça
  Bakla: Arapça
  Bakliyat: Arapça
  Baklava: Arapça
  Gül: Farsça, Kürtçe
  Müge: Fr; Muguet
  Menekçe: Farsça-Kürtçe; Binevş
  Sümbül: Farsça
  Glayöl: Fr-İng
  Lale: Farsça
  Kakûle: Farsça
  Zencefil: Arapça; Zencebil
  Tarçın: Arapça
  Domates: Meksika yerlilerinin dilinden
  Çay: Çince
  Kahve: Arapça
  Şeker: Hint-Avrupa dillerinden
  Reyhan: Arapça-Farsça
  Turunç: Farsça
  Portakal-Mandalin: Hint-Avrupa dillerinden
  Narenc-Narenciye: Farsça
  Greyfurt: İng; Grape-fruit
  Brokoli: İtalyanca
  Şebboy: Farsça (Şeb: Gece kelimesinden mülhem)
  Kaktüs: Amerika yerli dilinden
  Safran: Farsça
  Nişasta: Farsça
  Limon: Hint-Avrupa dilleri’nden
  Kivi: Avustralya yerli dili
  Avokado: Güney Amerika yerli dili
  Hoş, güzel gonca anlamında,Gonca: Farsça
  Şeftali: Farsça (Şeftalû)
  Gülnar: Farsça; Nar çiçeği anlamında
  Zeytin: Arapça; Zeytûn,
  Meşe: Farsça
  Ve daha binlercesi yabancı


  Çoğu Yunanca olan Meyve, Sebze ve Bitki isimleri

  Açelya Azalea
  Ananas Ananas
  Anemon Anemonis
  Bamya Bamia
  Barbunya Barbunia
  Biber Piperi
  Bulgur Bligouri
  Fasulye Fasoulia
  Fulya Fulia
  Ispanak Spanaki
  Karanfil Karafilli
  Kayısı Kaisi
  Kestane Kastano
  Kiraz Kerasi
  Krizantem Krisantemi
  Köknar Kukunari
  Lahana Lahano
  Limon Lemoni
  Mandalina Mandarini
  Manolya Manolia
  Mantar Manitari
  Marul Maruli
  Maydanoz Maidanos
  Muşmula Mousmoula
  Ökaliptus Ev Kalips
  Papatya Papadia
  Patates Patates
  Patlıcan Patlatzani
  Pırasa Praso
  Portakal Portokali
  Sümbül Zoumbouli
  Vişne Visine
  Yasemin Yasemi


  Peki hayvanların?

  Hayvan: Arapça, "Ayakta kalan, diri kalan, hayy kalan anlamında,
  Akreb: Ar
  Fâre: Arapça
  Kedi: Hint-Avrupa dillerinden
  Beygir: Farsça-Kürtçe: Bergir
  Akbaba: Farsça-Arapça: Uqab
  Öküz: Hint-Avrupa dillerinden
  Zürafa: Arapça
  Fil: Arapça
  Timsah: Arapça
  Krokodil: Yunanca,
  Piton: Yunanca
  Boa: Güney Amerika yerli dili
  Jaguar: Güney Amerika yerli dilinde “Orman’ın Hayâleti” anlamında
  Kukumav: Yunanca; Kukuvaya,
  Papağan: Latin Amerika yerli dilleri
  Kalkan: Yunanca
  Kefal: Yunanca
  Lüfer: Yunanca
  İzmarit-İstavrit-İspari-İspendik-Levrek-İspermeçet-İspinoz-İskorpit: Yunanca.
  Hepsini buraya çağırsam sığmazlar!


  Yemek-tatlı-içki isimleri

  Çorba; Farsça; Zırbe (Sarmısak çorbası anlamında)
  Yahnî: Farsça
  Lahmacun : Arapça
  Kebab: Arapça
  Biryan-Büryan (Püryan): Farsça; Kebab, pişmiş et anlamında
  Lokum: Arapça
  Peş Melba: Fr; Pêche Maelba (Melba Şeftalisi anlamında, Avusturya’daki Maelba düşesine ithaf edileb şeftalili bir tatlı)
  Lalanga: Yunanca; Lalaga (Kızartma anlamında)
  Nuriye: Arapça
  Şŭbiyet: Arapça
  Makarna: İtalyanca Makaroni
  Spagetti: İtalyanca
  Pizza: İtalyanca
  Pasta: İtalyanca
  Hamburger; İng-Alm
  Bira: İtalyanca
  Şarab: Arapça, Farsça, Kürtçe
  Konyak: Fransızca
  Whisky: İng
  Keşkül: Farsça (dilenci kabı anlamında)
  Milfőy (Mille-feuilles): Fr (Bin yaprak, bin tabaka anlamında)
  Şerbet: Arapça
  Şurub: Arapça
  Şıra (Şire): Farsça
  Şirden (Şirdan): Farsça
  Likőr (Liqueur Fr, Liquor-Lat)
  Krem Karamel: Fr
  Gulaş (Guyaş); Macarca.


  Çoğu Yunanca olan ve Günlük kullanılan Malzeme, Eşya ve Alet isimleri

  Anahtar Anahtari
  Cımbız Tsimpida
  Çengel Tsingeli
  Çember Tsemperi
  Fener Fanari
  Fırın Fournos
  Fincan flitzani
  Fıçı Foutsi
  Fırça Fırtsas
  Halat Halati
  İskemle İskemle
  Istaka Steka
  Izgara Skara
  Kavanoz Kavanos
  Kiler Kelari
  Kilit Klidi
  Kiremit Keramidi
  Kundak Kontaki
  Kova Kouvas
  Kümes Koumesi
  Kutu Kouti
  Lamba Lampa
  Makara Makaras
  Masa Maso
  Mangal Mangali
  Pabuç Papoutsi
  Patik Patiki
  Sünger Sfungari
  Semer Samari
  Teneke Tenekes
  Tepsi Tapsi
  Vernik Verniki
  ve binlerce böyle kelimeler……..


  Türkçeye Giren Yabancı Kelimeler(bazıları) - Türkiye'nin forum 'u forumturka.net forumlar

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Mesajlar
  11,452
  Teşekkür / Beğenme
  Rep Gücü
  148
  Türkçemizde En Çok Kullanılan Yabancı Sözcüklerin Türkçe Karşılıkları

  Çalışmanın derlenmesinde ağırlıklı olarak Türk Dil Kurumu ve Dil Derneği sözlüklerinden yararlanılmıştır.
  A
  Abes : Anlamsız, saçma
  Abluka : Kuşatma, çevirge
  Abone : Sürdürümcü
  Absürt : Saçma, usdışı
  Adapte : Uyum
  Adi : Bayağı, sıradan
  Adisyon : Hesap
  Agresif : Saldırgan
  Ahize : Almaç
  Aidat : Ödenti
  Air bag : Hava yastığı
  Ajanda : Andaç
  Aksiyon : Eylem, edim
  Aktif : Etkin
  Aktivite : Etkinlik
  Aktüel : Güncel
  Aleyhtar : Karşıtçı, karşı görüşlü
  Alfabe : Abece
  Alternatif : Seçenek
  Amatör : Özengen, deneyimsiz
  Ambargo : Engelleyim
  Ambiyans : Hava
  Amblem : Belirtke
  Ambulans : Cankurtaran
  Ampermetre : Akımölçer
  Analitik : Çözümleyici
  Analiz : Çözümleme
  Anarşi : Başsızlık, kargaşa
  Anatomi : Gövdebilim
  Anekdot : Öykü
  Angarya : Yüklenti
  Animasyon : Canlandırma
  Anons : Duyuru
  Anket : Sormaca
  Anons : Sesli duyuru
  Ansiklopedi : Bilgilik
  Antetli : Başlıklı
  Antipatik : Sevimsiz
  Antifiriz : Donma önleyici
  Antreman : Alıştırma, çalışım
  Antrenör : Çalıştırıcı
  Argüman : Donatı, kanıt, dayanak
  Arkeoloji : Kazıbilim
  Aroma : Hoş koku
  Arşiv : Belgelik
  Artist : Sanatçı, oyuncu
  Asayiş : Düzenlilik, güvenlik
  Asistan : Yardımcı
  Asparagas : Uydurma
  Astronomi : Gökbilim
  Ateizm : Tanrıtanımazlık
  Atıf : 1-Yöneltme 2-İlişkili bulma 3-Gönderme
  Atmosfer : Havayuvarı
  Atom : Ögecik
  Atölye : İşlik
  Avans: Öndelik

  B
  Bahir : Deniz
  Baht : Yazgı, kader
  Bakiye : Kalan
  Bandaj : Sargı
  Banliyo : Çevre, yörekent
  Bariyer : Engel
  Bariz : Belirgin, açık
  Bariyer : Engebe
  Beraat : Aklanma
  Best-seller : Çok satan
  Bilboard : Duyuru tahtası
  Bilhassa : Özellikle
  Biyografi : Öz geçmiş
  Bizzat : Kendisi
  Blöf : Kandırmaca
  Bodyguard : Koruma
  Bone : Başlık
  Bonkör : Eliaçık
  Botanik : Bitkibilim
  Boykot : Direniş
  Branş : Dal, kol
  Brifing : Bilgilendirme, Sunu
  Brüt : Kesintisiz
  Buldozer : Yoldüzler
  Burjuva : Kentsoylu
  Burjuvazi : Kentsoyluluk
  Buton : Düğme

  C
  Camia : Topluluk
  Cari : Yürürlükte olan
  Catering : Yemek hizmeti
  Celse : Oturum
  Cengaver : Savaşçı
  Center : Merkez
  Cenup : Güney
  Cereyen : Akım
  Cetvel : Çizelge, düzçizer
  Cevap : Yanıt, karşılık
  Check up : Tümtanı
  Cihaz : Aygıt

  D
  Dahil : İç, içsel
  Darbımesel : Atasözü
  Darphane : Para basımevi
  Data : Veri
  Debriyaj : Kavrama
  Defans(if) : Savunma, savunmalı
  Deforme : Şekli bozulmuş
  Defroster : Buz çözer
  Deklarasyon : Bildiri, açıklama
  Demo : Tanıtım
  Demonstrayon : Gösteri
  Departman : Bölüm
  Despot : Buyurgan
  Direktör : Yönetmen
  Dizayn : Tasarım
  Done : Veri
  Download : Yüklemek
  Driver : Sürücü
  Dubleks : İki katlı
  E
  Edebi : Sonsuz
  Ebeveyn : Ana baba
  Ecnebi : Yabancı
  Edat : İlgeç
  Edip : Yazar
  Editör : Yayımcı
  Egoist : Bencil
  Egzersiz : Alıştırma
  Ego : Ben
  Ekstra : Fazla, fazladan
  Elastik : Esnek
  Enformasyon : Danışma
  Entegre : Bütünleşik
  Entern : Yetişici
  Eskiz : Taslak
  Exit : Çıkış
  F
  Faal : Çalışkan, etkin
  Fahri : Onursal
  Fail : Yapan, eden
  Faiz : Getiri
  Faktör : Etken
  Final : Son
  Fanatizm : Bağnızlık
  Fasıl : Bölüm
  Federal : Birleşik
  Finish : Bitiş, varış
  Full : Tam
  Full Time : Tam gün
  Fullemek : Doldurmak

  G
  Garp : Batı
  Gıyabi : Yokken
  Global : Küresel
  Grafik : Çizge, çizenek
  Gramer : Dilbilgisi
  Grev : İşbırakımı
  Gurup : Gün batımı
  Güruh : Toplaşım, kalabalık
  Güya : Sanki, sözde

  H
  Hakiki : Gerçek
  Handikap : EngelHarcırah : Yolluk
  Hard Disc : Ana Bellek
  Harfiyen : Değiştirmeksizin
  Hasıl : Ürün, verim
  Hayalperest : Düşkurucu
  Haysiyet : Onur, saygınlık
  Hazar : BarışHit : Gözde
  İ
  İmtiyaz : Ayrıcalık
  İskonto : İndirim
  İzolasyon : Yalıtım
  J
  Jaluzi : Şerit perde
  Jenerasyon : Soy, kuşak
  Jeneratör : Üreteç
  Jenerik : Tanıtımık
  Jenosit : Soy kırım
  Jeofizik : Yer fiziği
  Jeolog : Yerbilimci
  Jeoloji : Yerbilim

  K
  Kabine : Bakanlar kurulu
  Kabotaj: Gemi işletimi
  Kadastro : Yeryazım
  Kadir: Değer
  Kaide: Değer
  Kainat: Evren
  Kalibraj: Ayarlama
  Kalite : Nitelik
  Kamer: Ay
  Kamera: Alıcı
  Kampüs : Yerleşke
  Karambol : Karışıklık
  Kartel : Tekel
  Komite : Kurul
  Kompetan : Uzman
  Komplike : Karışık, dolaşık
  Komünikasyon : İletişim
  Konfeksiyon : Hazır giyim
  Konferans : Konuşma, toplantı
  Kongre : Kurultay
  Konsept : Kavram
  Konsültasyon : Danışım
  Kozmik : Evrensel
  LLaboratuvar: Beklemelik
  Lağvetmek: Kaldırmak
  Laptop: Dizüstü bilgisayar
  Limit: Sınır, uç
  Literatür: Yazın
  Loder: Yükler
  Lojman: Kurum konutu

  M
  Mamafi : Bununla birlikte
  Mecmua : Dergi
  Mega : Çok büyük
  Mesaj : Bildiri, ileti
  Metot : Yöntem
  Metropol : Ana kent
  Minimum : En az
  Misyon : Özel görev
  Modern : Çağdaş
  Modernize etmek : Yenilemek
  Montaj : Kurgu
  N
  Naçizane : Önemsiz, değersiz
  Nadide : Görülmemiş, az görülen
  Nafaka : Geçimlilik
  Nafile : Boşuna
  Nağme : Ezgi
  Nahiye : Bölge, bucak
  Nahoş : Tatsız, kötü, yakışıksız
  Nakden : Para olarak
  Nasihat : Öğüt
  Nezaket : İncelik
  O
  Obje: Nesne
  Ofansif : Atak
  Offline : Çevrimdışı
  Ofis : İşyeri
  Ofset : Düzbaskı
  Okey(lemek) : Onay, onaylamak
  Oley : Yaşa!
  Online : Çevrimiçi
  Optima : En uygun
  Optimist : İyimser
  Ordövr : Ön yemek
  Organizasyon : Düzen, düzenleme
  Orijinal : Özgün
  Otistik : İçe kapanık
  Otokritik : Özeleştiri

  P
  Paradigma : Değerler dizisi
  Parafe etmek : İmcelemek
  Part time : Yarım gün
  Plaza : İş merkezi
  Provokasyon : Kışkırtmak
  Provokatör : Kışkırtıcı
  Prömiyer : İlk oyun, açılış
  R
  Radyasyon : Işıma, ışınım
  Rakım : Yükseklik, yükselti
  Rakip : Yarışmacı
  Rampa : Yokuş
  Randevu : Buluşma
  Randıman : Verim
  Rapor: Yazanak
  Rasat : Gözlem
  Rastgele : Gelişigüzel
  Realite : Gerçek, gerçeklik
  Reflektör : Yansıtıcı
  Reyting : İzlenme oranı
  Rezervasyon : Yer ayırtma
  Roof : Çatı

  S
  Sabotaj : Kundaklama
  Sansür : Sıkıdenetim
  Sauna : Buhar banyosu
  Sav : Tez
  Seans : Oturum, kez, süre
  Sekreter : Yazman
  Sembol: Simge
  Sembolik : Simgesel
  Seminer : Topluçalışım
  Sempati : Cana yakınlık
  Sempatik : Sevimli, cana yakın
  Sempatizan : Duygudaş
  Senkron : Eşzaman
  Sentez : Bireşim
  Server : Sunucu
  Sezon : Sürem
  Show-Şov : Gösteri
  Showman : Gösteri adamı
  Simültane : Eşzamanlı
  Sirkülasyon : Dolaşım
  Sistem : Dizge
  Skandal : Utanca
  Skor : Sonuç
  Skor board : Sonuç tahtası
  Slayt : Saydam, yansı
  Slogan : Savsöz
  Software : Yazılım
  Solaryum : Güneşletici
  Sorti : Çıkış
  Sosyal : Toplumsal
  Sosyalist : Toplumcu
  Sosyolog : Toplum bilimci
  Sömestr : Yarıyıl, dönem
  Spesifik : Özgül
  Spesiyal : Özel
  Spiker : Sunucu
  Sponsor : Destekleyici
  Staj : Uygulamalı öğrenim, yetişim
  Star : Yıldız
  Start : Başlangıç
  Start Almak : Başlamak
  Stil : Biçem
  Stok : Yığım
  Stres : Gerilim
  Süper : Üstün, en büyük
  Sürpriz : Şaşırtı

  Ş
  Şantaj : Göz korkurtma
  Sark : Doğu
  Şekil : Biçim, tutum
  Şerh : Açma, ayırma
  Şofben : Su ısıtıcısı
  Şoför : Sürücü
  Şok olmak : Çok şaşırmak
  Şov : Gösteri
  Şovrum : Sergi evi
  Şube : Dal, kol

  T
  Taahhüt : Üstlenme
  Tahkim : Pekiştirme
  Tahlil : Çözümleme
  Tahliye : Salıverme
  Taklit : Öykünme
  Tali : İkincil
  Talk şov : Söz gösterisi
  Tansiyon : Kan basıncı, gerilim
  Tasarruf : Biriktirme, artırım
  Tatil : Dinlence
  Taviz : Ödün
  Tazminat : Ödence
  Tebliğ : Bildiri
  Tedavül : Geçerlik, sürüm
  Tekabül etmek : Karşılamak
  Teknik : Yol, yöntem
  Tekzip : Yalanlama
  Temyiz : Ayırt etme
  dilFORUMdilFORUMdilFORUMdilFORUMdilFORUMdilFORUM : Önerme
  Teori : Kuram
  Teorik : Kuramsal
  Terapi : İyileştirme
  Tercüme : Çevirme, çeviri
  Termometre : Sıcaklık ölçer
  Terör : Yıldırı
  Tesir : Etki
  Tesisat : Kurum, kuruluş
  Test : Sınama
  Tez : Sav
  Tezat : Çelişki, karşıtlık
  Tiraj : Baskı sayısı
  Torpil : Kayırma
  Totaliter : Baskıcı, bütüncülTrafik : Gidiş-geliş
  Trajedi : Ağlatı
  Transparan : Saydam
  Trend : Yönelme, eğilim
  Turizm : Gezim
  Tümör : Ur
  Türbülans : Ters akıntı  U
  Ufuk : Çevren
  Uhde : Görev, sorumluluk
  Ultrasonik : Sesüstü
  Uzuv : Örgen
  Ultraviyole : Morötesi

  Ü
  Ümitvar : Umutlu
  Ümmi : Okur yazar olmayan
  Ünite : Birim
  Üniversel : Evrensel
  Üniversite : Evrenkent, bilimtay
  Üstüvane : Silindir
  Üryan : Çıplak, yalın
  Ütopik : Hayali, düşsel
  Ütopya : Hayal, hayal ülke

  V
  Vazo : Çiçeklik
  Versiyon : Sürüm
  Vesaire : Ve benzeri
  Vesait : Araçlar
  Vestiyer : Askıyeri, askılık
  Video : İzlemece
  Vitrin : Sergen, sergilik
  Viyadük : Aşıt, kuruköprü
  Vize : Görüldü
  Vizyon : Ufuk, ileri görüş
  Vuslat : Kavuşma
  Vuzuh : Açıklık, aydınlık

  Y
  Yakamoz : Parıltı
  Yeknesak : Tekdüze
  Yekûn : Toplam
  Yevmiye : Gündelik

  Z
  Zaaf :Güçsüzlük, düşkünlük
  Zabıt : Tutanak
  Zamir : Adıl
  Zevat : Kişiler
  Ziraat : Tarım
  Zirve : Doruk

  Türkçemizde En Çok Kullanılan Yabancı Sözcüklerin Türkçe Karşılıkları | Türkçemiz.Net

Konu Bilgisi

Users Browsing this Thread

Şu anda 1 üyemiz bu konuya göz atıyor. (0 kayıtlı üye ve 1 misafir.)

Benzer Konular

 1. Türkçeye Giren Yabancı Kelimeler
  Konuyu Açan: Kazalanka, Forum: Güncel Türkçe Meseleleri.
  Cevaplar: 43
  Son Mesaj : 01-12-14, 16:52
 2. Yabancı kelimeler nasıl yazılmalı ?
  Konuyu Açan: Festiva, Forum: Güncel Türkçe Meseleleri.
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj : 18-04-10, 21:36
 3. yabancı kelimeler okunduğu gibi mi yazılmalı?
  Konuyu Açan: kamiloglu, Forum: Güncel Türkçe Meseleleri.
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj : 26-11-09, 22:33
 4. Dilimize girmiş yabancı kelimelerden
  Konuyu Açan: LOT, Forum: Güncel Türkçe Meseleleri.
  Cevaplar: 26
  Son Mesaj : 12-12-08, 20:14
 5. 80 ve 90lı yıllarda dilimize giren yabancı kelimeler?
  Konuyu Açan: Melek, Forum: Güncel Türkçe Meseleleri.
  Cevaplar: 45
  Son Mesaj : 20-12-06, 16:35

Bu Konu İçin Etiketler

Bu Konuyu Paylaşın !

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •