Toplam 10 sonuçtan 1 ile 10 arasındakiler gösteriliyor.

Konu: Common Suffıxes And Prefıxes

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Mesajlar
  11,452
  Teşekkür / Beğenme
  Rep Gücü
  148

  Common Suffıxes And Prefıxes

  Common Suffıxes And Prefıxes

  a- / an- : yoksun, olmayan anlamı verir. Örnek : atypical (tipik olmayan)
  ab- : olmayan anlamı verir. Örnek : abnormal (normal olmayan)
  -able / -ible : genellikle eylemden sıfat türetir. Örnek : reliable (güvenilir), readable (okunallı), available (elde edilebilir), incredible (inanılmaz)
  - age : eylemden ad türetir. Örnek : leakage (sızıntı), wreckage (enkaz), marriage (evlilik)
  -al : addan sıfat, eylemden ad türetir. Örnek : theoretical (kuramsal), technical (teknik), refusal (ret, kabul etmeme)
  -ance / -ence : eylemden ad türetir. Örnek : assistance (yardım,destek), ignorance (cahillik), preference (tercih,öncelik)
  -ant : eylemden ad ve sıfat türetir. Örnek : participant (katılımcı), determinant (belirleyici), inhabitant (oturan,sakin)
  -anti : karşı, karşısında anlamı verir. Örnek: anti war (savaşa karşı), anti-social (toplum karşıtı), anti-aircraft (uçaksavr)
  -ation : eylemden ad türetir. Örnek : investigation (soruşturma), communication (iletişim), resignation (istifa)
  bi- : iki anlamı verir. Örnek : bilingual (iki dilli), bicycle (bisiklet), bilateral (iki taraflı)
  co- : ile,birlikte anlamı verir. Örnek : co-exist (birlikle yasamak), coeducation (karma eğitim), cooperation (birlikte çalışma)
  contra- / counter- : karşı.karşıt anlamı verir. Örnek : counter-attack (karşı hücum), counter-claim (karşı dava), contravention (karşı gelme)
  -cy : sıfattan ad türetir. Örnek : illiteracy (cahillik), accuracy (doğruluk), dependency (bağımlılık.sömürge)
  de- : işi tersine çevirme,-den kurtulma Örnek : decode (şifre çözme), decelerate (yavaşlatmak), defrost (buzları cözmek)
  di- : iki,iki kez anlamı verir. Örnek : dioxide (ikioksijenli)
  dis- : olumsuzluk takısıdır. Örnek : disagree (anlaşamamak), disconnect (bağlanamamak), disobey (itaat etmemek)
  -en : eylem türetir. Örnek : widen (genişletmek), shorten (kısaltmak), tighten (sıkıştırmak,germek)
  -er : eylemden ad türetir. Örnek : teacher (öğretmen), worker (işçi), singer (şarkıcı)
  ex- : eski, önceki anlamı verir. Örnek : ex-husband (eski koca), ex-presşdent (eski başkan)
  -ful : addan sıfat türetir. Örnek : careful (dikkatli), handful (avuç dolusu), helpful (yardımcı)
  -hood : addan ad türetir. Örnek : childhood (çocukluk), neighbourhood (komşuluk), brotherhood (kardeşlik)
  hyper- : aşırı, yüksek anlamı verir. Örnek : hypertension (yüksek tansiyon), hyperactive (aşırı hareketli), hypersensitive (aşırı duyarlı)
  hypo- : düşük, olağandan az anlamı verir. Örnek : hypotension (düşük tansion), hypothermia (vücut ısısının düşmesi)
  -ify : ad veya sıfattan eylem türetir. Örnek : clarify (açığa vurmak), classify (sınıflandırmak), simplify (basitleştirmek)
  in- olumsuzluk takısıdır. Örnek : inhuman (merhametsiz), incomplete (elsik), inadequate (yetersiz)
  il- : olumsuzluk takısıdır. Örnek : illogical (mantıksız), illiterate (cahil), illegal (yasadışı)
  im- : olumsuzluk takısıdır. Örnek : immortal (ölümsüz), impartial (tarafsız), impatient (sabırsız)
  -ion : eylemden ad türetir. Örnek : prevention (önleme), election (seçim), prediction (tahmin)
  ir- : olumsuzluk takısıdır. Örnek : irregular (düzensiz), irresponsible (sorumsuz), irrelevant (ilgisiz)
  inter- : arasında anlamı verir. Örnek : international (uluslararsı), interaction (etkileşim), interpose (arsına sokmak,araya girmek)
  -ish : addan sıfat türetir. Örnek : childish (çocukça), foolish (budala), selfish (bencil)
  -ism : soyut ad üretir. Örnek : optimism (iyimserlik), realism (gerçekçilik), naturalism (doğalcılık)
  -ist : addan ad türetir. Örnek : linguist (dilbilimci), chemist (kimyacı), physicist (fizikci)
  -ity : sıfattan soyut ad türetir. Örnek : similarity (benzerlik), credibility (güvenirlik), reality (gerçeklik)
  -ive : eylemden sıfat türetir. Örnek : selective (seçici), descriptive (tanımlayıcı), attractive (çekici)
  -ize / -ise : sıfattan eylem türetir. Örnek : generalize (genelleştirmek), realise (gerçekleştirmek), modernize (cağdaşlaştırmak)
  -less : -siz,-sız anlamı verir. Örnek : careless (dikkatsiz), homeless (evsiz), harmless (zararsız)
  -logy : bilim, inceleme anlamı verir. Örnek : biology (biyoloji), mythology (söylembilim), geology (yerbilim)
  -ly : sıfattan zarf türetir. Örnek : easily (kolayca), carefully (dikkatlice), politely (kibarca)
  macro- : büyük ölçüde anlamı verir. Örnek : macromolecule (büyük molekül), macrocosm (evren), macroeconomy (büyük ekonomi)
  -ment : eylemden ad türetir. Örnek : development (gelişme), achievement (başarı), arrangement (düzenleme)
  micro- : küçük anlamı verir. Örnek : microfilm (mikrofilm), microphone (mikrofon), micromolecule (küçük molekül)
  milli- : binde bir anlamına gelir. Örnek : milligram (miligram), millilitre (mililitre)
  mis- : yanlış, kötüce anlamına gelir. Örnek : misunderstand (yanlış anlamak), misuse (kötüye kullanmak), miscalculate (yanlış hesaplamak)
  mal- : kötü anlamı verir. Örnek : maltreat (kötü davranmak), malediction (lanet), malevolance (kötü niyet)
  mono- : tek, bir anlamı verir. Örnek : monologue (tek kişinin konuşması), monograph (tek yazı), monotone (tek ses, tek düze)
  multi- : çok anlamı verir. Örnek : multinational (çok uluslu), multilateral (çok taraflı), multiform (çok şekilli)
  neo- : yeni anlamı verir. Örnek : neo-logism (yeni,uydurma sözcük), neo-imperialism (yeni sömürgecilik akımı)
  -ness : sıfattan soyut ad türetir. Örnek : happiness (mutluluk), carelessness (dikkatsizlik), closeness (yakınlık)
  non- : değil, olmayan anlamı verir. Örnek : nonfiction (uydurma olmayan), nonstop (aralıksız) nonexistent (var olmayan)
  out- : daha fazla anlamı verir. Örnek : outlive (birinden daha uzun yaşamak, outweigh (daha ağır basmak), outwear (daha uzun giymek)
  over- : aşırı, çok fazla anlamı verir. Örnek : overproduction (aşırı üretim), overpopulation (aşırı büyüyen nüfus), overweight (fazla ağır olmak)
  pre- : önce, önceki anlamı verir. Örnek : premature (zamanından önce olan), pre-war (savaş öncesi), precaution (tedbir)
  post- : sonra, sonrası anlamı verir. Örnek : post-war (savaş sonrası), post-date (sonraki bir tarihe almak), post-mortem (ölümden sonra yapılan)
  pro- : yandaşı, tarafı anlamı verir. Örnek : pro-American (American yandaşı), pro-war (savaş yanlısı)
  proto- : ilk anlamı verir. Örnek : prototype (ilk örnek)
  pseudo- : sözde anlamı verir. Örnek : pseudo-scientific (sözde bilimsel), pseudo-art (sözde sanat)
  re- : tekrar anlamı verir. Örnek : reread (tekrar okumak), rebuild (yeniden inşa etmek), replay (tekrar oynamak)
  self- : kendi, kendisi anlamı verir. Örnek : self-confidence (kendine güven), self-defence (kendini savunma), self-satisfaction (kendini tatmin)
  semi : yarım, yarı anlamı verir. Örnek : semi-circle (yarım daire), semiconscious (yarı baygın), semifinal (yarı final)
  -ship : durum, statü anlatır. Örnek : friendship (arkadaşlık), membership (üyelik), partisanship (taraftarlık)
  -sion : eylemden ad türetir. Örnek : persuasion (ikna), conclusion (sonuş,karar), admission (kabul)
  -tion : eylemden ad türetir. Örnek : reduction (indirim), production (üretim), solution (çözüm)
  un - : olumsuzluk takısıdır. Örnek : unnecessary (gereksiz), unemployed (işsiz), unaccustomed (alışılmadık)
  under- : az, altında anlamı verir. Örnek : underdeveloped (az gelişmiş), underline (altını çizmek), underwear (iç çamaşırı)
  -wise : yönünde, bakımından anlamı verir. Örnek : clock-wise (saat yönünde), education-wise (eğitim bakımından)
  -y : eylemden ad türetir. Örnek : recovery (sağlığına kavuşma), discovery (kesif), injury (yara)


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Yaş
  41
  Mesajlar
  3,843
  Teşekkür / Beğenme
  Rep Gücü
  62

  Ce: Common Suffıxes And Prefıxes

  Thank you Seyfi Hocam. It is really helpful.

  Here is a complete list in English.
  Look deep into nature, and then you will understand everything better.
  Albert Einstein

 3. #3
  alpkan Misafir

  Ce: Common Suffıxes And Prefıxes

  paylasımınız ıcın tesekkurler hocam

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Sep 2009
  Mesajlar
  7
  Teşekkür / Beğenme
  Rep Gücü
  16
  çok teşekkürler hocam, çok yardımcı oldu.

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Jun 2009
  Mesajlar
  1,186
  Teşekkür / Beğenme
  Rep Gücü
  28
  ben de bir kaç tane bildiğimi ekleyeyim..

  cent-yüz Century
  cert-kesin,güvenilir Certainity
  derma-deri Dermatology
  hypno-uyku Hypnosis
  merc-ticaret Merchant
  lun-ay Lunar
  plen-dolu Plenty
  dent-diş Dentist
  host-yabancı,düşman Hostile
  fin-son Finish
  opt-göz Optician(gözlükçü)
  theatr-görmek,bakmak Theater
  rupt-kırmak rupture

  gibi...

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Jun 2008
  Yaş
  75
  Mesajlar
  4,990
  Teşekkür / Beğenme
  Rep Gücü
  76


  Sistematik bir çalışmam için, lütfen aşağıdaki kaynağı tıklayınız:

  ingilizce sözcük kökleri önekler sonekler 7. #7
  Üyelik tarihi
  Jun 2009
  Mesajlar
  1,186
  Teşekkür / Beğenme
  Rep Gücü
  28
  teşekkürler hocam

  çok makbule geçti

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Aug 2008
  Mesajlar
  37
  Teşekkür / Beğenme
  Rep Gücü
  18
  teşekkürler
  bide acaba ICT nin açılımını bilen varmı breeze 9 kitabında dersler bölümünde raştladım

 9. #9
  Üyelik tarihi
  Aug 2008
  Mesajlar
  37
  Teşekkür / Beğenme
  Rep Gücü
  18
  Bide acaba breeze 10 cd sini ele geciren varmı
  varsa lütfen bildirin

 10. #10
  Üyelik tarihi
  Jun 2009
  Mesajlar
  1,186
  Teşekkür / Beğenme
  Rep Gücü
  28
  Alıntı loafer isimli üyeden alıntı Mesajı göster
  teşekkürler
  bide acaba ICT nin açılımını bilen varmı breeze 9 kitabında dersler bölümünde raştladım
  metni görmek lazım..ama tahminim Information and Communication Technologies

Konu Bilgisi

Users Browsing this Thread

Şu anda 1 üyemiz bu konuya göz atıyor. (0 kayıtlı üye ve 1 misafir.)

Benzer Konular

 1. Common Suffıxes And Prefıxes
  Konuyu Açan: Olympustk, Forum: GRAMMAR Kaynakları.
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj : 25-03-17, 16:16
 2. Common Differences Between Through and To
  Konuyu Açan: Gursor, Forum: Genel İngilizce / Genel Konular.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 22-04-10, 22:50
 3. There is a common..
  Konuyu Açan: ercannaksoyy, Forum: LYS-5 Kelime Soruları.
  Cevaplar: 7
  Son Mesaj : 26-01-09, 14:07
 4. common interjections
  Konuyu Açan: ProblemSolver, Forum: EXPRESS YOURSELF in ENGLISH.
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj : 04-11-08, 21:32
 5. common phrases
  Konuyu Açan: EmreArslan, Forum: Advanced.
  Cevaplar: 6
  Son Mesaj : 11-08-08, 13:03

Bu Konu İçin Etiketler

Bu Konuyu Paylaşın !

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •