PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : REDUCTIONS with GERUND AND PARTICIPLEekinoksday
16-01-09, 00:07
Arkadaşlar şu kısaltmalar olayını biraz gruplandırıp anlamaya çalışmak istedim. Çünkü baya bir bilgi kirliliği var bu konuda.Ben konuyu toparlayıp sizlere sunmak istedim bazen çok kafa karıştırdığı için hem kendim hemde sizler için bir çalışmayı özetle sunalım bakalım neler olacak.Yorumlarınızı bekliyorum umarım faydalı olur.

Ben reduction konusunu 3 kısıma ayırdım.
Noun Clause
Relative Clause ve de
Adverbial Clause

Bu 3 cümlede türünde kısaltmalar present participle (-ing) vede past participle(-ed) şeklinde yapılır. Yalnız bazen present participle ile gerund karıştırılıyor. Hemen reductionlara geçmeden önce Participle ile Gerund arasındaki farkları inceleyelim.

PARTICIPLE AND GERUND:
Fiilere -ing veya -ed takısı getirilerek oluşturulan yeni kelime grubuna verilen ada participle veya gerund denir.
Participle kelime anlamı olarak sıfat-fiil manasına gelmektedir. Türkçe bilenler, Türkçe dilbilgisi kurallarına göre fiilden türetilen 3 kelime grubu olduğunu bilir. Yani Türkçemizde fiile getirilen eklerle bir fiilden;
isim-fiil( diğer adıyla ad-fiil), sıfat-fiil(diğer adıyla ortaç), zarf-fiil(diğer adıyla bağ-fiil veya ulaç) kelimeleri oluşturularak fiil dışında başka bir kelime elde edilir. Bunların hepsine birden fiilimsi denir.Yani bunlar fiil gibi davranmazlar bunlar artık yeni birer kelime grubudur.
İşte ingilizcede bunların karşılıklarına verilen isimler
İsim-fiil (ad-fiil): Gerund
Sıfat-fiil(ortaç): Participle
Zarf-fiil(Ulaç) : Gerund Ulaç (Gerund olarak geçiyor ama Gerund ile karışmasın diye ismi salladım:)
Örnekler : writing = yazma (yazış anlamında bir İSİM)
writing = yazan ( birşeyi yazan olarak bir SIFAT) (written yazılan anlamında SIFAT)
writing = yazarak (yazma işinin durumsalı olarak bir ZARF-Genelde zarf ile kullanım yaygındır örneğin by writting)
Demekki burdan çıkaracağımız sonuç her gerund her zaman bir participle veya gerund-ulaç olmaz

Şimdi Reduction konusuna geçelim.Peki neden 3 gruba ayırdık bunu.

1)Relative Clauses kısaltmaları PARTICIPLE ile yapılır.Çünkü Relative clause bir sıfat cümleciğidir ve kısalatmalar Participle(sıfat-fiil) şeklinde yapılır.Cümleden relative pronouns (who,which that..) kelimelerinin atılması ve fiile ing veya ed takısı gelmesi ile yapılır.Dikkat edilirse participle ile yapılan kısaltma bir sıfat haline dönüşerek kendisinden önce gelen kelime grubunu niteler ve bizim bildiğimiz sıfat görevini görür.

2)Adverbial Clauses kısaltmaları ise GERUND ULAÇ ile yapılır. Çünkü adverbial clause bir zarf cümleciğidir ve kısaltmalar Gerund-ulaç(zarf-fiil) şeklinde yapılır.Burda kısaltmalar subbordinate conjunctions'ların (when,while,as,because...) cümleden atılması veya atılmadan bu conjunctions dan sonra ing veya ed takısı getirilerek kullanılması ile oluşturulan kısaltmalardır.Bu kelimeler ile nitelenen cümle zaman,neden,sonuç,karşıtlık,şartlılık.... anlamı verirler ve burdaki kısaltmalar aslında GERUND-ULAÇ'tır.Bu kelimeler cümleye zarfsal bir anlam verir participle gibi kendisinden önce gelen kelimeyi niteleyerek sıfat değil, ana cümleyi tamamını niteleyen bir zarf görevi görürler.

3)Noun clauses kısaltmaları ise GERUND şeklinde yapılır. Noun clause adındanda anlaşılacağı gibi bir isim cümlesidir ve Gerund'lar isim-fiil kelimeleri olduğuna göre ing fiile eklenerek kısaltma yapılır veya bazen to infinitive ile yapılır. İsim cümlelerinde genelde kullanılan that-clause ile yapılan cümleler veya cümlenin öznesi olarak geçen WH ile başlayan(why,what..) soru kelimelerinin cümleden atılarak kısaltmaların yapılmasıdır. Bunlar bir cümlede isim vazifesi görürler. (Bu konuda kısaltmalar biraz detaylı ayrıca inceleyin lütfen)

Konuyu açıklığa kavuşturduğumuza göre artık kısaltmaları detaylıca inceleyelim.

1)REDUCTION OF RELATIVE CLAUSE:
Bir Relative Clause sıfat cümleciği olduğu için kısaltmalarımız bir isimi nitelemelidir. Bu yüzden cümle Defining Relative Clause olmalı ve buna ait relative pronouns(ilgi zamiri)(who,which,whom,that) cümlede özne konumunda olmalıdır ve iki şekilde kısaltma yapılır :

1)Defining Relative Clause : NESNE durumunda ise[/B] kısaltma yapılmaz fakat yinede bu durumda cümleden sadece relative pronouns atılması bile kısaltma yapmak anlamına gelir.(who,whom,which,that) The man (who)I was talking to is very young.

2)Defining Relative Clause ÖZNE ise bu durumda present participle, past participle veya perfect participle ile kısaltmalar yapılır şöyleki:

a) ING :Cümle aktif ise relative pronouns atılır ve fiile -ing gelir .
Not: Cümle; Simple present, Present Continuous, Past Continuous, ve olabilir.
Örnek: Do you know the man (who talks/ veya is/was talking) talking to her
Görüldüğü gibi tenseleri farklıda olsa ing geliyor yalnız.Yalnız past tense için having talked da kullanılabilir

b) ED :Cümle pasif ise relative pronouns atılır ve fiile -ed gelir.
Not : Cümle; Simple Present, Present Perfect, Past Tense, Past Perfect Tense olabilir.

c) BEING ED : Cümle eğer Present Continuous veya Past Continuous ise pasif için being ed gelir.
Örnek The room (which is/was) being cleaned looks nice.

NOT: Bazı kitaplarda Relative Clause kısaltması için bir kuraldan söz edilir.
Eğer bir olay tek ve tamamlanmış ise veya devam eden bir eylemi göstermiyorsa bu durumda -ing getirilerek kısaltma yapılamayacağından söz ediliyor.
Mesela The girl who fell down the cliff broke her leg. (YANLIŞ: The girl falling down cliff�)
Bu örnek BBC nin soru cevap kısmından alınmıştır. Ama ing'li yapının past tense içinde kullanabileceğini söyleyen kaynaklar vardır.Bence BBC ye itibar edin ve kullanmayın.Eğer olay past tense içerisinde verilmişse ve eskiden beri yapıldığı bir şekilde cümleden anlaşılıyorsa o zaman kullanabilirsiniz bence bir sakıncası yok.(Genede araştırın önemli olabilir)

d)Having done veya Having been done : Eğer relative clause'ın tensi present veya past perfect ve past tense ise
kısaltma aktif için having done pasif için having been done olur.
Past tense neden perfect participle yapıldı diyebilirsiniz.Çünkü bazen relative clause'ın tensi ile temel fiilin tensi ile arada zaman farkı olabilir. Bunu belirtmek için perfect part. kullanılır.Fakat perfect participle çok yaygın bir kısaltma değildir. Genelde adverbial clause kısaltmalarında kullanılır ve farklı bir anlam verir.
Örnek: The students (who failed)having failed the math. 101 course has to take it again next year. Yukarıda bahsetmiştim ing kullanılabilir diye ama siz bu kısmı araştırın.

e) Be+ Adjective Phrase Kısaltması: İsmi niteleyen relative pronouns dan sonra yardımcı fiiller (am,is,are,was,were,has/have been) ile ilgi zamiri atılabilir.
Örnek: The girl (who is) happy with the present .........
adjective phrase
Not: Happy girl yazarsanız eğer mutlu kız olur.Ama the girl happy with the present olarak kısaltma olursa Bu durumda hediyeden dolayı mutlu olan kız olur ki çok fark olur.

f) Be+ Noun Phrase Kısaltması: Aynı şekilde yukarıdaki gibi
Marmaris, (which is) a populer turist center, is very beautiful place.
noun phrase
g) Be+ Preposition Phrase Kısaltması: Bu kısaltmada aynıdır.
The man (who was) in the car looked at me carefully.
preposition phrase
Not: Bir cümle be+preposition phrase durumu bazı cümlelerde farklı olur ve relative pronouns cümleden atılamaz .Çünkü anlam farkı oluşur.Bir örnek verelim:
The valley in which the town lies is heavily polluted. Kasabanın içinde bulunduğu vadi, aşırı derecede kirlenmektedir. Burada kasaba vadinin arasındadır.
Şimdi cümleyi the valley in the town yaparsanız bu olmaz. Anlamı kasabanın içinde bulunan vadi. Burada ise sanki vadi kasabanın içindeymiş gibi oluyor.
Cümlede relative pronouns atılamaz ama şöyle bir değiştirme yapılabilir kanımca.
The valley which/that the town lies in is heavily polluted. Which veya that yazılıp presposition sonraya alınır. Veya istenirse which ile that atılabilir bu durumda.
Ama diğer durumda DİKKAT atılamaz.PREPOSITION+(WHICH,WHOM) olursa kısaltılmaz.

NOT: Bir participle sıfat-fiil dedik ama sıfatlar isimlerden önce kullanılır bildiğimiz gibi fakat participle kısaltmalar isimden sonra kullanlır.zaten bunlar kısaltma olduğu için isimden sonra gelmektedir birebir sıfat değillerdir tam anlamıyla.
There are a lot of people waiting bekleyen insanlar (isimden sonra)
We had to pay for the rooms used kullanılmış oda
*Fakat isimden önce kullanılan veya linking verbden (be,seem,look...) sonra kullanılan çok sayıda participle vardır.
welcoming atmosphere , broken plate, she is interesting, he seems frightened görüldüğü gibi bu şekildede kullanılabilirler.

3)Non-Defining Clause : Non Defining clause'da kısaltma yapılmaz diye bir not görürsünüz hep.Kimileride der ki ya nasıl olur ben kısaltıldığını gördüm der. Bu konuyuda açıklayalım:
Non-defining relative clause her zaman virgül ile cümleden ayrılırlar. Bu tarz cümle içerisinde

*Relative pronouns NESNE durumunda ise cümleden atılamaz.
Örnek: The course, Which I took in 1990, is no longer taught. ATILAMAZ. NESNEDİR.
*Relative Pronouns ÖZNE ise evet cümleden atılabilir.
The men, (Who were) wearing anoraks and hats, managed to run away. ATILIR.ÖZNEDİR
Dr. Alex, (Who is) director of the state museum, is very successful
*NOT: Eğer özne durumunda ise ve cümlenin fiilinde have/has varsa veya be+preposition phrase'den oluşuyorsa kısaltma yapılamaz.
Johnson , who has a farm in Texas, has decided to go.
Jim, Who was in the store at the time of robbery, saw everything.

4)Connetive Relative Clause : Bu cümle de sadece relative pronounslardan WHICH kullanılır ve ne bir ismi nede cümleciği niteler bu cümle türü kendinden önceki cümlenin tamamı yerine kullanılır.Kendisinden öncede mutlaka virgül vardır.
He failled again, which dissappointed the whole family. Kısaltması ise aynı non defining gibi yapılabilir kimi kaynaklar yapılmaz diyor ama aldırmayın siz yapılabilir.
He failed again, dissappointing the whole family.

TO INFINITIVE KISALTMALAR:
Buraya kadar yaptığımız açıklamalarda -ing, ed, being ed, having ed, having been ed kısaltmalarına bakarsanız hiç biri gelecek zamana ait bir anlam yüklemiyorlar genelde -an, -en anlamı katıyorlar cümleye. Ya peki -ecek -acak ekine ihtiyacımız olursa bunu işte aktif cümle için to inf. pasif için to be doneile yaparız. Biliyorsunuz to be tense olarak aynı zamanda gelecek zaman anlamı verir.
Örnek:
The teacher (who will give) to give the course is ill. Kursu verecek hoca
I dont want to participate the party (which will be done) to be done by my friends Arkadaşlarım tarafından verilecek parti.
Eğer kelimeden önce the first/last/only....veya superlative (most..)varsa -ecek,-acak ekleri -en, -an haline gelir.
The first/last/only...man to get out the bus. Otobüsten inen ilk/son/tek adam
KARŞILAŞTIRIN:
The man (who will get out ) to get out the bus .Otobüsten inecek adam.
The last man (who got out) to get out the bus. Otobüsten inen ilk adam
VEYA
Cahit was the student (who left) to leave the classroom. Cahit sınıftan ayrılacak öğrenciydi
Cahit was the last student (who left) to leave the classroom. Cahit sınıftan ayrılan son öğrenciydi. Görüldüğü gibi ekler -en, -an haline geliyor ama cümleye göre tabi değişir.

Şimdi gelelim to infinitive kısaltması nerelerde kullanılır.
*Sıra sayısı varsa: The first, the second,the third....the last,the next,the only...
Örnek: it was the largest ship(which was built) to be built last year.
Not: aslında relative clause içerisinde pasif kısaltılırken başına to be gelmiyor ama sıra sayı olunca geliyor aslında kullanmasakta olur gibi geliyor bunuda araştırın isterseniz önemlidir.
*Superlative varsa : the most beautiful, the best information, the biggest house...
*Something,someone,anything,anyone,nothing,noone...
Have you brought something (that you read )to read ?
*Modal yapılar varsa : can,may,must,should.....
I have a lot of work (which I must/should do) to do. Yapacak(yapmam gereken) çok işim var.


KISACA ÖZETLEYELİM
The man killing : Öldüren adam. (Present veya Past Cont, Simple Present,Past tense aktif)
The man killed : Öldürülen adam (present tense yada past tense için pasif)
The man being killed: Öldürülen adam (Present veya Past Continuous tense için pasif)
The man to kill : Öldürecek adam (Gelecek zaman için akti)
The man to be killed : Öldürülecek adam (Gelecek zaman için pasif)

Evet buraya kadar ki relative clause kısaltmamızı bitirdik.

2)REDUCTION OF RELATIVE CLAUSE:
Bunu daha sonra ekleyecem şimdilik kolay gelsin.

Cahit

multimuu
16-01-09, 00:21
Zorlandığım bi konuydu..close testlerde konuyla ilgili soruları görünce kaşınmaya başlıyodum..nispeten yendim bunu..ama pekiştirmek için çok güzel bir çalışma ..tekrar teşekkürler

adincer
16-01-09, 10:44
The man (who will get out ) to get out the bus .Otobüsten inecek adam.
The last man (who got out) to get out the bus. Otobüsten inen son adam

-------------
Verdiğiniz bilgilier için teşekkürler...
"peki otobüsten inecek son adam" anlamını veren ifadeyi nasıl anlayacağız? :confused:
böyle bir şey kullanılamaz mı?

halitt
16-01-09, 11:11
Teşekkürler.Benimde sınavlarda zorlandığım konulardan birisi.Ellerinize sağlık.

ekinoksday
16-01-09, 19:01
The man (who will get out ) to get out the bus .Otobüsten inecek adam.
The last man (who got out) to get out the bus. Otobüsten inen son adam

-------------
Verdiğiniz bilgilier için teşekkürler...
"peki otobüsten inecek son adam" anlamını veren ifadeyi nasıl anlayacağız? :confused:
böyle bir şey kullanılamaz mı?

Yok onu belirttim ya yukarıda cümlenin tensine göre değişir ecek yada acak anlamı elbette verebilirsin inecek son adam gibi ben kısa yazayım diye cümlelerin sonunu yazmadım orda:)

ama bazı kaynakalrda görürsün işte derler ki the last/next/first.... ile başlarsa ecek acak almaz der çeviride ama yanlış ifade etmişler sizin dediğiniz gibide o anlamı alır ama tabiki temel cümlenin tensinden anlarsın bunu.
Kolay gelsin

adincer
16-01-09, 19:39
tesekkur ederim cok faydal bir kou oldu tebrikler

ekinoksday
17-01-09, 03:32
2) REDUCTION OF ADVERBIAL CLAUSE

Ne demiştik bir önceki çalışmada adverbial clause relative clause'dan farklı olarak temel cümleyi zaman,neden,sonuç,zıtlık,karşıtlık,şartlılık yönlerinden niteleyen bir zarf gibi tanımlayan cümleledir. Bu cümlelerin kısaltılması türkçedeki zarf-fiil veya ulaç olarak adlandırılır ve present participle ve past participle kısaltmalardır ama aslında ben bunlara gerund-ulaç kısaltma diyorum çünkü daha önce bahsettiğim gibi participle özünde sıfat anlamı yükler. Bunların çokta önemi yok isimlerinin ne olduğu ama kafalara takılan soruları Türkçe ile çözmek bazen daha kolaydır.

Adverbial clause içerisinde, subordination conjunctions adı verilen bağlaçlar vardır ve bu bağlaçlar:
Zaman Bağlaçları : While, when,as, until,since,after before, as soon as,once..........
Sepep Bağlaçları : Because, since,as..
Zıtlık Bağlaçları : Although,though,while, despite, in spite of…
Şart Bağlaçalrı : Unless, if….
Tarz Bağlaçları : as, as if, as though…
Bu bağlaçların olduğu cümlenin öznesi ve fiili atılarak kısaltma yapılabilir. Yani bağlaç kalır ve fiile aktif cümle ise [B]ing pasif cümle ise ed alır.Yani relative clause kısaltmasından hiçbir farkı yok aynı şekilde yapılır. Sadece birkaç önemli noktası var:

Kural: Adverbial Clause yapılarda reduction yapılabilmesi için her iki cümledeki öznelerin aynı olması gerekmektedir.
Kural : after, before, while, since, besides, by, on, in, through, with and without bu edatları ile adverbial clause kurulunca ve kısaltma yapılırsa edat oldukları için mutlak suretle kısaltmalarda pasifleri ise being ed şeklinde kullanılmalıdır.
Kural : Sebep ve sonuç bildiren cümleciği kısaltırken because, as ve since cümleden mutlaka atılmalıdır.
Kural : Zaman kısaltması yaparken sadece after, while ve when bağlaçları cümleden atılabilir veya Şart bildiren cümlede if ve although isteğe göre atılabilir, Sorun olmaz ama çok sık atılmaz genede kısaltılmış bir cümle görürseniz ve çevirmede zorlanırsanız bu iki bağlaçta olabileceği aklınıza gelsin.Yalnız bağlacı cümleden çıkarmak anlam karışıklığına neden olabilir.

1)REDUCTION OF ADVERBIAL CLAUSE OF TIME

ING ve ED KISALTMA
Zaman bağlaçlı, yani cümlede (while, when,as, until,since,after before, as soon as,once bağlaçlarının olduğu cümleler) bulunan bağlaçlardan sonra özne atılır. Artık biliyoruz bunu cümle aktif ise ing gelecek pasif ise ed gelecek.
Tense zamanları bazı kaynaklarda çok kafa karıştırdığı için size sadece şunu söylüyorum:
Cümlemiz Simple tense, Present Continuous, Past Continuous ve Past Simple aktif cümlemizin hepsi için ing kullanacağız bu kadar basit kafa karıştırmaya gerek yok.

While( he was watching) watching television, he fell asleep AKTİF
When (you go) going to shop , can you buy some bread? AKTİF
When (he was asked) asked that question, he got angry PASİF
Since (I went) going to London, I have been working there

Not: Fakat pasif yaparken mutlaka after, before while, since bağlaçları aynı zamanda edat olduğu için bunlardan önce being ed gelir.
After (he was arrested) being arrested, he decided not to steal again
Since (it was built) being built, it has been the shortest way to go there

HAVING ED KISALTMA
Eğer bir eylem başka bir eylemden daha önce oluyorsa ilk olan eylem için having ed kullanılır.Yani, birbiri ardına gelen iki eylem varsa veya bir eylemden sonra diğer eylem geliyorsa yani tenseler farklı ise kullanılır. Aslında bunada şöyle diyelim eğer zarf cümlemizin tensi Perfect tense ise aktif için having ed pasif içinde having been ed olmalıdır.Zamanlarına bakıpta hiç kafa bulandırmayalım.

Eğer ing kullanılırsa ne olur ? Anlam olarak karışık bir cümle ortaya çıkar.
Örnek:
After I had finished my shopping, I returned home cümlesini kısaltalım
Having finished my shopping, I returned home
Veya
After finishing my shopping, I returned home

Finishing my shopping, I returned home(Böyle bir kullanım yanlış olur çünkü anlam karışıklığı olur. Sanki alışveriş yaparken eve dönmüş yada alışveriş yaptığında eve dönmüş olur ki çok mantıksız bir cümle olur.
Örnek:
After we had eaten dinner we went out for a walk cümlesini kısaltalım
Having eaten dinner we went out for a walk
Veya
After having eaten dinner we went out for a walk

NOT:
1)Eğer temel cümledeki eylem, adverbial clause dediğimiz cümlenin bir sonucu ise mecbure having ed kullanılmalı yada after+ing ing kullanılmaz DİKKAT
Örnek:
After he had broken her leg she decided not to go on the school skiing trip this year.
Having broken her leg she decided not to go on the school skiing trip this year
Veya
After breaking her leg she decided not to go on the school skiing trip this year

Örnek:
After we had found the hotel, we looked for somewhere to have diner..
Having found the hotel we looked for somewhere to have dinner.
Veya
After finishing the hotel we looked for somewhere to have dinner. Kullanılabilir.

*Eğer cümleler pasif olursa [B]–having been ed yapılmalı.
Ali had to look for a job months after he had been dismissed from the factory
Ali had to look for a job months after having been dismissed from the factory

2)Eğer adverbial clause içindeki eylem temel cümledeki eylem başlamadan önce tamamlanmış ise hem ing hem de having ed yakın anlamla kullanılabilir. Tercihe bağlıdır.
Örnek:
Taking off his shoes, he walked into the house. Burada having taken da olabilir.

Having ed ile ing arasındaki fark nedir peki? Yukarıda açıkladım ama tekrar bir örnekle açıklamakta fayda var.
Running across the field I felt and hurt my ankle. Eğer bu cümlede having run kullansaydık bu kullanım bize sanki önce sahayı koştuktan sonra ayağımın incidiğini hisettim anlamı verir.
Fakat ing kullanılması(running) bize sahada koşarken eylem anında ayağın incidiğini gösterir. Yani eylem temel cümle ile eş zamanlı oluyor. While I was running gibi

NOT: Eğer bir kısa eylem diğer kısa bir eylemden hemen önce oluyorsa havind ed yerine sadece ing kullanılabilir. Yani bir eylem çok kısa bir süre içinde olduktan hemen sonra ikinci eylem olmaktadır örneğe bakınız.
Taking a key out of his pocket, he opened the door

* Cümleye ilede ing koymaya çalışmayalım çünkü bazen Cümle isim cümlesi olursa to be yardımcı fiil atılır . Ama bu oldukça formaldir.
Örnek: You can use it, when (it is) necessary gibi
While (they are) in Polond they will play 2 concerts in Warsaw
Being unhappy with the decision, John swore at the referee (Because John was unhappy)
*Being atılabilir bazen sadece unhappy kalabilir dediğim gibi formaldir.

Bağlacın Cümleden Atılması veya Korunması Durumu
Bazı cümlelerde bağlacında cümleden atılması ile cümleyi daha da kısaltabiliriz.
Eğer bir eylem başka bir eylem esnasında oluyorsa veya aynı anda oluyorsa daha uzun eylem için ing kullanılır ve bağlaç atılabilir. Genellikle after,while,when cümleden atılır..

Joe hurt his knee while he was playing football. (Burada ayağını kırma kısa, futbol oynama uzun eylemi ifade etmektedir.)
Joe hurt his knee playing football.

*Ama bağlacı cümleden atarken bir anlam karmaşasına neden olup olmayacağını iyice inceleyip öyle atın Mesela aşağıda ki cümle iki şekilde yorumlanabilir.
Feeling ill, she stayed at home and studied for her exams Bu cümle iki anlamda yorumlanabilir

Because she was feeling ill, she stayed at home and studied for her exams. Bu anlama gelmesini istiyorsak zaten because kullanmamıza gerek yok ama aşağıdaki anlama gelmesini istiyorsak bağlaç korunmalıdır.
Although she was feeling ill, she stayed at home and studied for her exams
Bu örnekte although bağlacının kalması bazen daha mantıklıdır. Cümlede ikili anlam oluşabilir.


* Kısaltma için bu cümlenin ilede adverbial clause olmasına ve içerisinde bağlaç bulunmasına gerek yok.Eğer 2 olay aynı anda eşzamanlı oluyorsa ing kullanılılarak iki cümleyi bağlayabiliriz.
A man ran out of the house and he was shouting
A man ran out of the house shouting. Bağırarak evden çıktı.
Kate is in the kitchen (and she is) making coffe .Mutfakta kahve yapıyor.


2)Reduction of Adverbial clauses of Reason: Şimdiye kadar zaman bildiren zarf cümleleri ile ilgili kısaltmaları yaptık. Sebep bildiren adverbial clauseların kısaltmasında zaman cümlelerinden farklı olarak as,since, because gibi bağlaçlar cümleden atılarak fiile ing gelmesidir.
Cümlenin fiili perfect ise having ed kullanın.
Cümlenin fiili yardımcı fiil(am,is,are….) ise being olur.


The fruit was expensive because it was imported.
The fruit was expensive, being imported.
Being ill, I didn’t go to the school.( Because I was ill)
Feeling tired, I went to bed early (because I felt tired)
Not having a car, I find it difficult to get around( because I don’t have a car)
Having already seen the film twice, I didn’t want to goto the cinema (because I had seen)
Walking quickly, I soon caught up with (because I was walking)
Because She didn’t know where the theatre was, so he asked for directions at the hotel reception
(Being) dressed all in black, she couldn’t be seen in the starless night( As she was dressed)

Bu cümleye bakın SO cümleden atılıp başa ing gelmiş.Bu tür cümleleri kısaltırken SO varsa atın.
Not knowing where the theatre was, he asked for directions at the hotel reception

Bu cümle türleri genelde hep başta olurlar ve özellikle yazı dilinde kullanılırlar. Konuşma dilinde kullanılmaz ama yazı dilinde olayları kısaltmak için sıkça başvurulan bir yöntemdir.

KISALTMADA NOT KULLANIMI:
Normalde NOT genellikle cümlenin başında participleden önce gelmektedir. Fakat ya participleden sonra gelirse ne olur ? Not olumsuzluk ön ekinin kullanım pozisyonu anlamda değişmeye neden olur.
Wishing not to go out that night, I made an excuse. Bu cümlenin anlamı ben o gece dışarıya çıkmak istememiştim.
Peki Not kelimesini başa alalım ne olacak
Not wishing to go out that night, I made an excuse. Bu cümlede ise o gece dışarı çıkmanın benim arzum olmadığı anlamı çıkarılır.
Bu iki anlamı gözünüzden kaçırmamanızı istedim

EDAT KULLANARAK KISALTMA YAPMA

by,in ve on/upon kullaranarak adverbial cluase of time cümlelerini kısaltabiliriz.

By working hard, she passed her english exam. (-erek, -arak anlamında)
They only survived by eating roots and berries in the forest
Burada kullanılan by+ing kullanılan yöntemi ve aracı belirtmektedir.

On/upon returning from London, he wrote to the Turkish embassy
He was the first person I saw on/upon leaving hospital
Burada kullanılan on+ing when anlamında kullanılmıştır. (-dığında, -diğinde anlamında)

In criticising the painting, I knew I would offend her
In choosing Marco, the people’s party has moved to the left.
Burada kullanılan in+ing sebep belirtir (-mekle anlamında) veya while (-erek) anlamındadır.

By+ing ile in+ing sık sık birbirleri yerine yakın anlamlarla kullanılırlar. Fakat genelde informal olarak by+ing tercih edilir. Ama bir fark var aralarında
In/By writting the essay about Spanish culture, I came to understand the country beter
Bu cümlede in kullanılması yazma nedenin sonucunu anlamak içindir.Yani neden verir.
Fakat by kullanılması ise ülkeyi daha iyi anlamak için yazmak bir yöntemdir.Yani metot verir.

Fakat by telephoning every hour, she managed to speak to the doctor cümlesinde in edatı kullanılamaz çünkü telefon açmak kullanılan bir yöntemdir.

With+subject+ing : Kullanımda özne almalıdır. Sebep bildirmek için kullanılır ve kullanımı oldukça informaldir. -den dolayı anlamı verir informal olunca heralde –den anlamı vardır.
With Louise living in Spain, we don’t often see her (Because Louise lives…)
With Sunshine streaming through the window, she can’t sleep (Because sunshine streams)
With my bad luck, I wont be able to lift a heavy suitcase.
*With yerine what with kullanılabilir.Aynı anlamdadır.
What with the heavy traffic, it is no wonder you were late. (because of the traffic veya because the traffic was heavy)

Without+ing : İkinci bir eylemin olmadığını göstermek için kullanılır.
I went to work, without eating breakfast.
*Bazende anlamı although….not(-mamasına rağmen) veya unless anlamındadır.
Without meaning to, I seem to have offended her (Although I didnt mean to)
Without seeing the photo, I cant judge how good is(unless I see the photo)

Not:so that yerine so as to in order that yerine in order to kullanmakta aslında birer kısaltmadır.


ÖZNELERİN FARKLI OLMASI DURUMUNDA KISALTMA
Diyelim ki adverbial clause’ın öznesi ile, temel cümlecik öznesinin aynı kişi değil kısaltma yapmak istiyoruz ne yapacağız normalde kısaltma yapılmaz ama özneyi belirterek bir kısaltma yapılabilir.Ama bir özne belirtmek gerek unutmayınız.

The day being fine, we decided to go out for a walk (because the day was fine)
The collection of vases is priceless, some being over two thousand years old.(because some are)
Ahmet having divorced his wife, Mehmet has decided to propose to her(Ahmet has divorced)

3) REDUCTION OF NOUN CLAUSE : Bunu daha sonra açıklayacam

Arkadaşlar Adverbial kısaltmalarını anlamanız vede kendimin daha iyi anlaması adına hazırladım umarım faydalı olur. Eğer Relative Clause kısaltmaları kadar iyi olmadıysa karışıklık varsa veya tam açık net gruplandırılmadıysa size göre, yanıtlayın lütfen
Kolay gelsin herkese

Cahit

adincer
17-01-09, 22:54
Wishing not to go out that night, I made an excuse. Bu cümlenin anlamı ben o gece dışarıya çıkmak istememiştim.
Peki Not kelimesini başa alalım ne olacak
Not wishing to go out that night, I made an excuse. Bu cümlede ise o gece dışarı çıkmanın benim arzum olmadığı anlamı çıkarılır.
Bu iki anlamı gözünüzden kaçırmamanızı istedim
=======================================
hic farketmemistim farki tesekkurler elinize saglik tekrar

ekinoksday
18-01-09, 05:40
Nasıl buldunuz adverbial clause kısaltmasını tam gruplandıramadım sanki relative clause gibi tam istediğim gibi olmadı sanki sizce iyimi ikinci hazırladığım

adincer
18-01-09, 12:01
kendi adima cok yararli bilgiler. bilglerimi tazeledim. ve farketmedigim yerleri gordum. devamini bekliyorum sayglarimla

serenat65
18-01-09, 19:32
2) REDUCTION OF ADVERBIAL CLAUSE


Ne demiştik bir önceki çalışmada adverbial clause relative clause'dan farklı olarak temel cümleyi zaman,neden,sonuç,zıtlık,karşıtlık,şartlılık yönlerinden niteleyen bir zarf gibi tanımlayan cümleledir. Bu cümlelerin kısaltılması türkçedeki zarf-fiil veya ulaç olarak adlandırılır ve present participle ve past participle kısaltmalardır ama aslında ben bunlara gerund-ulaç kısaltma diyorum çünkü daha önce bahsettiğim gibi participle özünde sıfat anlamı yükler. Bunların çokta önemi yok isimlerinin ne olduğu ama kafalara takılan soruları Türkçe ile çözmek bazen daha kolaydır.

Adverbial clause içerisinde, subordination conjunctions adı verilen bağlaçlar vardır ve bu bağlaçlar:
Zaman Bağlaçları : While, when,as, until,since,after before, as soon as,once..........
Sepep Bağlaçları : Because, since,as..
Zıtlık Bağlaçları : Although,though,while, despite, in spite of…
Şart Bağlaçalrı : Unless, if….
[b]Tarz Bağlaçları : [b] as, as if, as though…
Bu bağlaçların olduğu cümlenin öznesi ve fiili atılarak kısaltma yapılabilir. Yani bağlaç kalır ve fiile aktif cümle ise ing pasif cümle ise ed alır.Yani relative clause kısaltmasından hiçbir farkı yok aynı şekilde yapılır. Sadece birkaç önemli noktası var:

Kural: Adverbial Clause yapılarda reduction yapılabilmesi için her iki cümledeki öznelerin aynı olması gerekmektedir.
Kural : after, before, while, since, besides, by, on, in, through, with and without bu edatları ile adverbial clause kurulunca ve kısaltma yapılırsa edat oldukları için mutlak suretle kısaltmalarda pasifleri ise being ed şeklinde kullanılmalıdır.
Kural : Sebep ve sonuç bildiren cümleciği kısaltırken because, as ve since cümleden mutlaka atılmalıdır.
Kural : Zaman kısaltması yaparken sadece after, while ve when bağlaçları cümleden atılabilir veya Şart bildiren cümlede if ve although isteğe göre atılabilir, Sorun olmaz ama çok sık atılmaz genede kısaltılmış bir cümle görürseniz ve çevirmede zorlanırsanız bu iki bağlaçta olabileceği aklınıza gelsin.Yalnız bağlacı cümleden çıkarmak anlam karışıklığına neden olabilir.

1)REDUCTION OF ADVERBIAL CLAUSE OF TIME

ING ve ED KISALTMA
Zaman bağlaçlı, yani cümlede (while, when,as, until,since,after before, as soon as,once bağlaçlarının olduğu cümleler) bulunan bağlaçlardan sonra özne atılır. Artık biliyoruz bunu cümle aktif ise ing gelecek pasif ise ed gelecek.
Tense zamanları bazı kaynaklarda çok kafa karıştırdığı için size sadece şunu söylüyorum:
Cümlemiz Simple tense, Present Continuous, Past Continuous ve Past Simple aktif cümlemizin hepsi için ing kullanacağız bu kadar basit kafa karıştırmaya gerek yok.

While( he was watching) watching television, he fell asleep AKTİF
When (you go) going to shop , can you buy some bread? AKTİF
When (he was asked) asked that question, he got angry PASİF
Since (I went) going to London, I have been working there

Not: Fakat pasif yaparken mutlaka after, before while, since bağlaçları aynı zamanda edat olduğu için bunlardan önce being ed gelir.
After (he was arrested) being arrested, he decided not to steal again
Since (it was built) being built, it has been the shortest way to go there

HAVING ED KISALTMA
Eğer bir eylem başka bir eylemden daha önce oluyorsa ilk olan eylem için having ed kullanılır.Yani, birbiri ardına gelen iki eylem varsa veya bir eylemden sonra diğer eylem geliyorsa yani tenseler farklı ise kullanılır. Aslında bunada şöyle diyelim eğer zarf cümlemizin tensi Perfect tense ise aktif için having ed pasif içinde having been ed olmalıdır.Zamanlarına bakıpta hiç kafa bulandırmayalım.

ekinoksday
21-01-09, 18:59
serenat65 alıntı yapmışssın ama soru mu soracaktın heralde yanlışlıkla koplayadın: )

drdn nısagul
23-01-09, 12:27
bu konuyu ben de karıştırıyoru:smiley6:m bilgilendirdiğiniz için tşkrlr:):)

bdisaster
23-01-09, 19:19
Şu anda bu konuya calısıyorum. Zaten forumu da bu konuyu arastırırken buldum. Ortaokul-Lise-Universitede bu tür bir konu ogrenmemiştim ben.SAnırım tüm konuların karıstırılması. Verilen bilgileri dokumantasyon yaptım. Ancak Daha tam sindiremedim.

Snırım en kolayı ezberlemek...:smiley10:

ekinoksday
26-01-09, 06:16
Şu anda bu konuya calısıyorum. Zaten forumu da bu konuyu arastırırken buldum. Ortaokul-Lise-Universitede bu tür bir konu ogrenmemiştim ben.SAnırım tüm konuların karıstırılması. Verilen bilgileri dokumantasyon yaptım. Ancak Daha tam sindiremedim.

Snırım en kolayı ezberlemek...:smiley10:

Aslında en kolay konulardan biri önce sınıflandırarak çalış kavramayı dene ve ezber kesinlikle yapma kendi kendine cümleler kur anlamadığın yer olursa yardımcı olmaya çalışırım kolay gelsin

ISESSM
28-01-09, 00:21
Benim iki sorum olacak.

1-Ana dili ingilizce olan insanlar asagidaki cumleleri nasil algilayip
nasil cozumluyor.Turkce ceviriyi unutalim.
Ingilizceyi ana dil olarak konusanlar soylenini anlamak icin sonuna kadar beklemiyorlar.
Soyle ki,
*A man ran out of the house shouting:Adam cikti evden bagirarak
(sozcuk dizimi garip gelse de-tarzanca-bir sekilde anlasilabiliyor.)
*Cahit was the student to leave the classroom. Cahit ogrenci idi -ki -ayrildi siniftan ya da ayrilan ) veya baska ne olabilir?
(Burada nasil bir algilama ve cozumleme mantigi calisiyo)

*I have a lot of work to do. (Ben var cok fazla is -ki -yapacak-yapilacak)

*That is the girl that I saw in the school yesterday .(O dur kiz -ki- ben gordum okulda dun
Burada da 'ki' veya benzeri bir anlam mi yukleniyor gercekten.
Dusunuldugunde iki ayri cumle kullanilsa zaten pek fark olmayacagi.
That is the girl.I saw yesterday her in the school yesterday
Oyleyse neden ilgi zamirlerini kullaniyorlar.(Ilgi cumleciklerinin sonda oldugu cumleler )
Boyle ilgi cumlelerinin sonda kuruldugu durumlarda ilgi zamirleri nasil bir anlam kazandiriyor?

Konusabilme becerisinin kazanilmasi icin bu mantigin kavranmasi sarttir.

2-Asagidaki cumlelerdeki kisaltma mantigi nedir?

The time to go
The best way to understand

time,way ile birlikte simdi hatirlayamadigim bazi kelimelerde de bu tur kisatmalar yapiliyor.

Tesekkur ederim.

ekinoksday
28-01-09, 23:40
Benim iki sorum olacak.

1-Ana dili ingilizce olan insanlar asagidaki cumleleri nasil algilayip
nasil cozumluyor.Turkce ceviriyi unutalim.
Ingilizceyi ana dil olarak konusanlar soylenini anlamak icin sonuna kadar beklemiyorlar.
Soyle ki,
*A man ran out of the house shouting:Adam cikti evden bagirarak
(sozcuk dizimi garip gelse de-tarzanca-bir sekilde anlasilabiliyor.)
*Cahit was the student to leave the classroom. Cahit ogrenci idi -ki -ayrildi siniftan ya da ayrilan ) veya baska ne olabilir?
(Burada nasil bir algilama ve cozumleme mantigi calisiyo)

*I have a lot of work to do. (Ben var cok fazla is -ki -yapacak-yapilacak)

*That is the girl that I saw in the school yesterday .(O dur kiz -ki- ben gordum okulda dun
Burada da 'ki' veya benzeri bir anlam mi yukleniyor gercekten.
Dusunuldugunde iki ayri cumle kullanilsa zaten pek fark olmayacagi.
That is the girl.I saw yesterday her in the school yesterday
Oyleyse neden ilgi zamirlerini kullaniyorlar.(Ilgi cumleciklerinin sonda oldugu cumleler )
Boyle ilgi cumlelerinin sonda kuruldugu durumlarda ilgi zamirleri nasil bir anlam kazandiriyor?

Konusabilme becerisinin kazanilmasi icin bu mantigin kavranmasi sarttir.

2-Asagidaki cumlelerdeki kisaltma mantigi nedir?

The time to go
The best way to understand

time,way ile birlikte simdi hatirlayamadigim bazi kelimelerde de bu tur kisatmalar yapiliyor.

Tesekkur ederim.

1. sorunu açıklamaya çalışmak çok zor ama şunu söyleyebilirim sana. Ben İrlanda'da ve İngiltere'de bulundum başlarda senin dediğin gibi önce kurmak istediğim cümleyi düşünerek kafamda tasarlayıp bir cümle haline getirip daha sonra konuşma eylemine geçiyordum.
Bunu yapmak zorundasın başlarda çünkü konuşma becerisine sahip olmak bir süreçtir. Konuşmalar arttıkça bu kafanda tasarlama olayı yavaş yavaş ortadan kalkar ve sen sanki hiç düşünmeden konuşmaya başlarsın. Bu kolay bir alışkanlık değil başlarda çok zorluk çektim olmuyor neden böyle diye düşünüp deli olurdum. Kendimi ifade edemezdim resmen depresyona girerdim ama sonradan farkına vardım ki dil bizim dilimiz değil zaman gerekliymiş.

Evet ana dil konuşan sonuna kadar beklemek zorunda değil eğer sende aralarında kalırsan onlar gibi davranacaksın bir zaman sonra.Senin kavraman yine onların ki kadar kolay olmayacak bilesin çünkü sen ana dilin dışında bir dil öğreniyorsun ve şunu hiç bir zaman unutma anadilin dışında öğrendiğin her ikinci yada üçüncü dil anadilin kadar mükemmel kusursuz olmayacaktır. İstesende istemesende aksaklılar olacaktır. Bu çok normal dilin sahibi sen değilsin çünkü bu yüzdende bunları takıntı yapma.
Ama sana bir tüyo vereyim çabuk kavrama konusunda.
İngilizcede cümle kuruluşu özne-fiil-nesne şeklinde gider bildiğin gibi.
İlk söylenenin özne olduğunu hemen kavraman gerekli. Özne nedir eylemin yaptığı işten etkilenendir. İlk söylenen kelime özne olduğuna göre öznenin meydana getirdiği harekete ise eylem denir ve oda cümlenin fiili veya yardımcı fiilidir.. Cümleden öznenin kim olduğu ve ne tür bir eylem içerisine girdiğini anladıktan sonra arkasından kelime dizinlerinin o cümleye ait nesne veya tümleçler veya zarflar olduğunu anlayabilirsin bu daha kolaydır.
Valla o kadar zor ki açıklamak nasıl açıklayacağımı bilemiyorum açıklamak zaten mümkün değil çok klişe bir laf olacak ama yaşaman gerek demek zorundayım ancak.

Diğer sorunda ise kısaltma yapıyorlar evet aynı bizim yaptığımız gibi. Bir düşün günlük hayatında bir cümleyi eksiksiz olarak anlatan kaç kişiye rastlayabilirsin sence. Hepimiz lafı uzatmamak için cümleyi kesip tırtıklamazmıyız?
Bir parça bir yerinden bir parça bir yerinden atar cümlemizi kısaltır öyle ifade ederiz. Biz kısaltırken karşı taraf bizim neyden bahsettiğimizi ancak konuşmanın başında bulunarak anlayabilir. Daha sonradan konuşmaya dahil olanlar olayı anlamadıkları için bize sormazlarmı ne dedi? konu ne? neyden bahsediyor gibi sorular sormazlar mı?
Bizde aynı kısaltmaları yapıyoruz.
Senin verdiğin örnekte ise it is time to go demek yerine adam orda it is yani özne ile yüklemi atmış cümleyi kısaltmış kısaltmalarda buda yapılıyor biliyorsun.veya it is the best way to understand gibi.....
I have a lot of work to do (I have a lot of work that I must do demek yerine kısaltıyorlar)
Peki direk kullanmak yerine neden ilgi zamiri kullanıyorlar? Çünkü bazen kısaltma yapmak cümlenin ahengini bozabilir ve verilmek istenen mesajı tam vermeyebilir. Bazen kullanmamız daha faydalı olur bazende lafı uzatmak yerine kısaltmak cümlenin duruşunu ve anlamını güzelleştirir. Dediğim gibi konunun derinine in iyi bir araştırma yap.

Bunları öğrenmek ingilizce açısından çok önemlidir. Bence hiç hafife alma ve iyice öğren.
Msn de bir arkadaşınla konuşmaya çalıştığında bunu daha iyi anlayacaksın bir cümleyi adam gibi tam olarak yazmazlar hep keserler biçerler aynı bizim yaptığımız gibi.
Ama işte sorun bu ingilizce öğreneneler bir düzen içerisinde dil öğrenmeye çalışınca karşılarına çıkan düzensizliklerden dolayı söylenilmek isteneni anlamazlar aslında çok basittir ama işte bizim öğrenme metodumuz buna göre yapılmadığı için zorlanıyoruz.

Bu konuya ağırlık ve bence vede aklına gelen tüm cümlelere bunu uygula ezber yapmak yerine mantığını kavramaya çalış bir müddet sonra sende alışacaksın . Benim verdiğim notlar dışında başka notlarda bulmaya çalış internette çok fazla var

Umarım anlatabilmişimdir
Kolay gelsin

bdisaster
30-01-09, 11:20
Merhaba,
Ben hala bu konuyu anlamadım. Hala soru çözümlerimdeki başarım %60. Tüm yolları denedim. Olmuyor! Çözemiyorum.
Birinin bunu bana adam akıllı öğretmesi gerek sanırım. Kendi çabalarımla olmayacak bu konu ve bu konu üzerinde çalışmayı bıraktım.:smiley10:

ISESSM
01-02-09, 00:59
Sy Ekinoksday,

Yaptiginiz aciklamalar icin cok tesekkur ederim

Ingiltere ve Irlanda'da bulundugunuza ve bilgi birikiminize gore akici sekilde ingilizce
konusabiliyorsunuz diye dusunuyorum.

Ingilizce soz diziminden dolayi bize tarzanca geliyor(aslinda tarzanca demek de pek yanlis degil)Ingilizce ana dil konusanlar da sonucta tam da bu yapiya gore birbiri ardina kelimeleri
siraliyorlar.
Kisa cumlelerde bu yapiyi bizler icin algilamak mumkun olabiliyor.Ornegin:
1-The man with the hat ( adam ile sapkali )
2-To disappear within seconds( gozden kaybolmak icinde saniyeler)
3-I need to find new methods to improve my english
( ben gerekmek bulmak yeni yontemler , gelistirmek icin benim ingilizce)

Yukaridaki cumlelerin anlatmak istedigini, beynimde zorlansam da algilamayi ve kelimeler arasindaki anlam baglantisini yakalayabiliyorum.

Ama cumle biraz uzun oldugunda,ornegin,

The only thing in common with the home she'd left three months before was three rthym
of her feet as she ran her daily two miles.
(Tek sey ,olagan olan ile ev ,ki o ayrilmisti 3 ay once .......)

Siz buna benzer uzun bir cumleyi duymaya basladiginizda tam da boyle mi algilamaya basliyorsunuz ?

Kavramlar arasindaki iliskileri ve tum cumle bittiginde gercekten butundeki anlami yakalayabiliyormusunuz?Umarim ne demek istedigimi anlatabiliyorum.

Cumle boyle biraz uzadiginda konusulani anlayabilmek ,hele de boyle biraz uzun cumleler kurararak konusabilmek cok zorlasiyor.
Ozellikle orta ve ustu seviye kitaplarda cokca bu tur uzun cumleler ile karsilasabiliyoruz.
Ya da soyle ornek vereyim.
CNBC-E de yayinlanan 'My Name is Earl' adli dizide bazen oyle uzun cumleler kullaniliyor ki ve de bunlari oyle inanilmaz hizla soyluyorlar ki,anlayabilmek,cozebilmek
neredeyse mucize.

Ayrica ben bazen konusmaya basladigimda ,ozellikle de cumle az uzamaya basladiginda,sanki hayal aleminde geziyormusum gibi hissediyorum kendimi,yani sanki soylediklerim soylemek istediklerim degilmis gibi ,sanki ezberlenen bir seyleri tekrarliyorum gibi geliyor,kelimeler
ucuyormus ,biraraya gelemiyormus gibi,anlam,somutluk yokmus gibi.
Siz hic boyle hissettiniz mi konusma surecinde?

Cok tesekkur ederim.

ridvanlee
15-10-09, 23:24
as in time (while ) kullanımında gerund lı reductionına bir örnek verebilir misiniz?

yokolucu
18-12-09, 15:41
Bu konuyla ilgili exercise varmı?

soguksu
02-01-10, 13:30
İlk olarak teşekkür etmek istiyorum; çünkü hiç bu kadar ayrıntılı , ancak bir o kadar da 'özlü' olan bir paylaşım görmedim, hatta yabancı forumlarda bile...işin püf noktası ve bu noktadaki tercihlere kadar anlatılmış...

Noun clauses bölümünü ise özellikle bekliyorum..özellikle appositive kısmı ve bu kısımdaki bağlaçların(that,where etc.) edatlı kullanımı hakkındaki bilgilerinizi.

Tekrar teşekkürler.

Saygılar.

satko80
09-02-10, 12:24
Thanks.........

unbaked
07-03-10, 18:46
öncelikle teşekkürler konuları çok güzel anlatıyorsunuz.şunu sormak istiyorum hani guruplandırarak çalışın demişsiniz ya nasıl guruplandıralım bilgi verebilir misiniz acaba

Şizofren Kedi
01-01-18, 13:15
Adamsınız, çok iyi bir açıklama. Üzerinden yıllar geçmiş ama belki görürsünüz umuduyla yazıma başlamak istiyorum.

Yazdıklarınız tam aradığım tarzda, çok derin bir dilbilgisi. Peki mesleğinizi sorabilir miyim? Yani anladığım kadarıyla öğretmen değilsiniz çünkü bir öğretmen bu kadar çok şey bilemez, sadece yüzeysel şeyler bilir(?). Bunu sormamın amacı dil alanında çok ama çok ilerlemek isteyişimdendir. Gördüğüm kadarıyla mesleğiniz her ne ise bayağı iyi bir bilgi birikimine sahipsiniz. O yüzden gittiğiniz yolu bilmek istiyorum, belki ben de bu yoldan giderim. Böyle bilgileri nasıl öğrendiniz, ne okudunuz? Paylaşırsanız çok büyük bir iyilik yaparsınız. Mesleğinizi sormam biraz absürd gelmiş olabilir, o yüzden affnıza sığınırım, ama aklımdaki soruyu başka nasıl yöneltebilirdim bilmiyorum. Şimdiden teşekkürler.